Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Sport en Accommodaties

 
Bedragen * € 1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  t/m huidig jaar

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget
2017-2020

1. Specifiek

Talent Centraal

5.000

5.000

1

1

4.333

9.331

Kunstgrasvelden

3.987

1.875

1.428

285

0

2.274

Keizer Karel Podia

7.400

4.000

3.642

420

3.338

Sportpark Staddijk

100

100

0

0

0

100

Aanpas. Wijkacc. Ivn WMO

200

200

173

0

0

27

Vlak Elastische Vloer

194

194

0

0

0

194

Nieuw Balveren 5e veld

200

200

0

0

0

200

Renovatie Sporthal Meijhorst

1.000

1.000

26

240

0

734

Hardware Trekkenwand

90

90

0

90

0

0

Aanpas.'t Hert BS Kleurrijk

200

200

0

0

0

200

1. Specifiek verdeeld in jaarschijven

Meerjarige Renovatie Zwembaden

1.100

900

561

123

0

416

Cultuurhistorische Panden

1.000

750

434

35

0

531

Asbest invent. & sanering

1.500

1.200

857

-223

0

866

Kunstgras Hockeyvelden

1.182

918

223

696

0

263

Wijkcentrum de Schalmei

290

290

0

0

0

290

Bestaande Sportaccommodaties

3.000

1.000

0

0

0

3.000

Speeltoestellen de Leemkuil

800

700

51

0

0

749

2. Bulk

Gemeentelijke accommodaties

750

750

0

82

0

668

3. Eigen dekking

Vastgoed Rendabel

1.100

1.100

0

0

0

1.100

Duurzaamheid

3.804

3.804

0

9

0

3.795

 Totaal

32.897

  24.271

      7.396

  1.758

    4.333

   28.076

Specifiek

Talent Centraal
De aanbesteding is afgerond en de uitvoering inmiddels gestart. De investering is naar verwachting gereed in 2018. Restantkrediet ultimo 2017 over te hevelen naar 2018.

Kunstgrasvelden
Geen bijzonderheden. Vervolg uitvoering in 2018. Restantkrediet ultimo 2017 over te hevelen naar 2018.

Keizer Karel Podia
Geen bijzonderheden. Krediet loopt na 2017 door. Restantkrediet ultimo 2017 over te hevelen naar 2018.

Sportpark Staddijk
Het onderzoek naar een mogelijke herinrichting van sportpark Staddijk is verbreed met het oog op een geïntegreerde aanpak van onze buitensportaccommodaties en de totstandkoming van de nota Buitensportaccommodatiebeleid. Daarbij kijken we naar mogelijkheden om de buitensportaccommodaties te optimaliseren. Hierbij betrekken wij ook de in 2016 door de gemeenteraad aangenomen motie waarbij is onderkend dat er bij verschillende sportclubs grote behoefte is aan investeringen in hun sportaccommodatie (kunstgrasvelden, renovatie en verduurzamingsmaatregelen) en waarvoor op grond van de motie € 3 mln. is gereserveerd. Wij verwachten dit traject in november/december 2017 af te ronden. Het investeringskrediet dient in dat kader te worden overgeheveld naar 2018.

Aanpassing wijkaccommodaties i.v.m. WMO
Geen bijzonderheden. Uitvoering naar verwachting in 2017. Mogelijke de definitieve financiële afwikkeling in 2018 en daarom eventueel restantkrediet ultimo 2017 overhevelen naar 2018.

Vlak Elastische vloer
Geen uitvoering in 2017. Investeringsbudget over te hevelen naar 2018.

Nieuw Balveren 5e veld
Uitvoering na 2017. Krediet over te hevelen naar 2018

Renovatie Sporthal Meijhorst
Uitvoering zomer 2017 gestart met de achterzijde zodat tijdens de aanpassingen van de voorzijde, die inmiddels ook is gestart, de achterzijde voor gebruikers beschikbaar is als kleedruimte. De afronding en oplevering staat gepland voor 2018. Restantkrediet ultimo 2017 over te hevelen naar 2018.

Hardware Trekkenwand
Geen bijzonderheden. Investering al eerder in dit jaar afgerond.

Aanpassing 't Hert Basisschool Kleurrijk
Uitvoering in overleg met schoolbestuur gepland in kerstvakantie 2017 (December 2017 - Januari 2018) om de overlast tijdens de verbouwing te minimaliseren.

Specifiek in jaarschijven

Meerjarige Renovatie Zwembaden
Geen bijzonderheden. Krediet volledig besteed.

Cultuurhistorische Panden
Geen bijzonderheden. Uitvoering en besteding conform eerdere planning in 2017 en in 2018.

Asbest inventarisatie en sanering
Geen bijzonderheden. Uitvoering en besteding lopen conform toekenning door in 2018.

Kunstgras Hockeyvelden
Geen bijzonderheden. Uitvoering en besteding afgerond in 2017.

Wijkcentrum de Schalmei
Voorbereidingen op basis van gesprekken met betrokken schoolbestuur zijn gestart. Naar verwachting dit jaar start van de uitvoering. Vervolg in jaarschijf 2018. Restantkrediet ultimo 2017 over te hevelen naar 2018.

Bestaande Sportaccommodaties
We laten momenteel onderzoek uitvoeren met het oog op een geïntegreerde aanpak van onze buitensportaccommodaties. Het onderzoek loopt parallel aan de totstandkoming van de nota Buitensportaccommodatiebeleid waarbij wij kijken naar mogelijkheden om de buitensportaccommodaties te optimaliseren door gebruik van bijvoorbeeld kunstgras, renovatie en verduurzamingsmaatregelen.
Op grond van het onderzoek maken wij algemene beleidskeuzes met een stadsbrede werking die wij aan onze gemeenteraad ter besluitvorming gaan voorleggen. Hierbij betrekken wij ook de in 2016 door de gemeenteraad aangenomen motie waarbij is onderkend dat er bij verschillende sportclubs grote behoefte is aan investeringen in hun sportaccommodatie (kunstgrasvelden, renovatie en verduurzamingsmaatregelen) en waarvoor op grond van de motie € 3 mln. is gereserveerd. Wij verwachten dit traject in november/december 2017 af te ronden. Het investeringskrediet dient in dat kader te worden overgeheveld naar 2018 en verder.

Speeltoestellen de Leemkuil
Geen bijzonderheden. Uitvoering en besteding lopen conform toekenning door in 2018. Restantkrediet ultimo 2017 over te hevelen naar 2018.

Bulk
Geen bijzonderheden. Het bulkkrediet Gemeentelijke Accommodaties komt naar verwachting dit jaar volledig tot besteding.

Eigen Dekking

Vastgoed rendabel
Dit krediet wordt ingezet voor bijvoorbeeld aanpassingen van gebouwen op verzoek van de huurder. Tegenover de kapitaallasten van de investeringen staat dan een opslag van de huurprijs. Vooralsnog zijn er in 2017 in dat kader geen bestedingen.

Duurzaamheid
De maatregelen voor uitvoering betreffende o.a. verdere verduurzaming op het gebied van verlichting, installaties en glasvervanging. Alle door deze maatregelen gerealiseerde besparingen op energielasten zetten we in voor dekking van de kapitaallasten van deze en nieuwe duurzaamheidsinvesteringen. De inzet van het krediet is dit jaar lager dan voorgaande jaren omdat we nadrukkelijk nieuwe mogelijkheden onderzoeken die een hogere investering vragen, bijvoorbeeld in het kader van het warmtenet. Concrete plannen krijgen dan in de komende jaren een vervolg.