Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Openbare ruimte

 
Bedragen * € 1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  t/m huidig jaar

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget
2017-2020

1. Specifiek

Bloemerstraat

500

500

345

94

0

61

Ondergronds Containers

650

650

154

40

0

456

Joris Ivensplein

150

150

21

4

0

125

Toegankelijkheid Openbare Ruimte

300

200

41

1

1

259

Onderhoud Woonstraten

4.900

0

0

0

0

0

2. Bulk

Investeringen in de O.R.

5.000

5.000

0

1.104

0

3.896

3. Eigen dekking

Groot-en vervangingsoh/Stelselverb

5.428

5.428

0

3.422

375

2.381

Rioolinvestering Waalsprong

3.917

3.917

0

0

0

3.917

 Totaal

20.845

15.845

      561

    4.665

          376

      11.095

Bloemerstraat
De reconstructie van de Bloemerstraat is volledig gereed. De financiële afwikkeling zal in 2017 volledig plaatsvinden.

Ondergrondse containers
De uitvoering van het ondergronds plaatsen van afval-containers heeft vertraging opgelopen. In 2017 wordt nog € 146.000 van het krediet besteed. Het restant van de jaarschijf bedraagt € 3 ton en zal doorgeschoven worden naar 2018. In 2018 verwachten we het totale krediet te besteden.

Joris Ivensplein
De uitvoering van de werkzaamheden is afhankelijk van het ontvangen van de juiste vergunning. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de werkzaamheden 2017 volledig worden uitgevoerd.

Toegankelijker maken Openbare Ruimte
De uitvoering zal in 2017 en 2018 plaatsvinden. Een deel van de werkzaamheden vindt in 2017 plaats en het merendeel zal in 2018 worden besteed. Voor 2017 betekent dit dat € 2 ton zal worden doorgeschoven naar 2018.

Onderhoud woonstraten
Het budget zal worden besteed aan het achterstallig onderhoud aan de woonstraten. Omdat het enige tijd duurt voordat tot uitvoering kan worden overgegaan, zal er in 2017 niets van het beschikbare krediet worden besteed. In 2018 zal het krediet wel volledig worden besteed.

Investeringen in de O.R.
In 2017 is in het kader van de BBV-regels een deel van het exploitatiebudget omgezet naar investeringsuimte.
We verwachten dat het budget 2017 volledig zal worden besteed.

GRP-investeringen
Groot- en vervangingsonderhoud/Stelselverbetering
Dit zijn de vervangingsinvesteringen in het bestaande rioolstelsel. De (kapitaal)lasten van deze investeringen worden gedekt door de rioolheffing. Het betreft hier een gesloten systeem. De investeringen kennen een meerjarig perspectief, dat wil zeggen dat de bestedingen ook in de komende jaren kunnen plaatsvinden.

Rioolinvesteringen Waalsprong
Dit zijn de uitbreidingsinvesteringen van de riolering in de Waalsprong. De (kapitaal)lasten van deze investeringen worden gedekt door de rioolheffing. Het betreft hier een gesloten systeem.
De investeringen kennen een meerjarig perspectief, dat wil zeggen dat de bestedingen ook in de komende jaren kunnen plaatsvinden.