Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Onderwijs

 
Bedragen * € 1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  t/m huidig jaar

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget
2017-2020

1. Specifiek

Primair Onderwijs Groot Oosterhout

3.500

3.500

147

0

0

3.353

Bewegingsonderwijs Kristallis

1.150

1.150

0

0

0

1.150

Uitbreiding BS Hidaya

274

274

258

4

0

12

Basisschool Griftdijk

3.500

0

0

0

0

3.500

Overige Onderwijshuisvesting

3.500

0

0

0

0

3.500

 Totaal

     11.924

         4.924

             405

                   4

                   -  

      11.515

Primair onderwijs Groot Oosterhout
Als gevolg van gerechtelijke procedures zal het schoolgebouw in De Grote Boel op zijn vroegst eind 2018 gereed zijn, met een uitloop naar 2019. Het onderwijs van BS De Uitdaging is al van start gegaan in VZH De Klif. Daarvoor zijn enkele aanpassingen gedaan die ten laste zijn gebracht van het budget. De verwachting is dat de Brede school binnen het resterende beschikbare budget gerealiseerd kan worden, waarbij we doordecentralisatie als uitgangspunt zien. Het resterende budget dient naar 2018 overgeheveld te worden.

Bewegingsonderwijs Kristallis
De gemeente heeft medio september 2017 het eigendom verkregen van het perceel en de sporthal op Kinderdorp Neerbosch. Deze sporthal is nodig om te voorzien in de uren bewegingsonderwijs van Kristallis Park Neerbosch; dit is een wettelijke zorgplicht van de gemeente. Vervoer van deze kwetsbare leerlingen naar andere sportvoorzieningen in de stad is onwenselijk. We zijn met het bevoegd gezag van Kristallis in gesprek over de toekomstplannen ten aanzien van onder andere deze locatie Park Neerbosch. Een scenario daarbij is het opknappen van de bestaande sporthal. Hiervoor is een budget gereserveerd van € 1,15 mln. Deze investering zal niet in 2017 worden gedaan, maar wordt overgeheveld naar 2018 en 2019 en is afhankelijk van verdere besluitvorming.

Basisschool Hidaya
De begrote aanpassing aan het schoolgebouw van BS Hidaya in de vorm van een tijdelijke uitbreiding is inmiddels gerealiseerd en in gebruik genomen. Een klein deel van de werkzaamheden, waaronder de erfafscheiding, is medio 2017 afgerond en financieel binnen het beschikbare budget afgewikkeld.

Basisschool ten zuiden van Griftdijk
In Nijmegen Noord groeit het aantal kinderen de komende jaren fors. Daarom houden we rekening met een investering van € 3,5 mln. om de eerste van twee scholen te realiseren in het gebied rond de Graaf Allardsingel in 2020/2021. Uitgangspunt daarbij is doordecentralisatie van deze voorziening. De tweede school zal volgen rond 2026.

Overige Onderwijshuisvesting
Er zijn geen wijzigingen te melden m.b.t. investeringen overige onderwijshuisvesting. De invulling van deze investering is afhankelijk van de uitkomst van onderhandelingen met derden. Te zijner tijd zullen we de uitkomsten hiervan ter besluitvorming voorleggen.