Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Mobiliteit

 
Bedragen * € 1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  t/m huidig jaar

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2017-2020

1. Specifiek

Fiets

7.111

7.111

6.439

1.297

996

371

Fietstunnels Waalsprong

7.318

7.318

4.992

51

0

2.274

Aanleg Dorpensingel

5.000

5.000

232

7

0

4.761

Groene Route

1.900

1.900

1.837

3

0

60

Mariënburggarage Parkeerapparatuur

300

300

123

286

0

-109

Parkeren Hezelpoort

2.557

2.557

2.557

0

1.898

1.898

Stationsplein

3.000

3.000

594

14

0

2.392

Fietsvriendelijke maatregelen

5.055

5.055

773

366

664

4.580

Waalbrug fiets- en busbaan

5.245

5.245

238

9

0

4.998

Vervanging  Parkeerapparatuur CWZ

550

550

0

0

0

550

Griftdijk Verkeersmaatregelen

572

572

6

0

0

566

Daalseweg

300

300

150

0

0

150

Station Heijendaal

2.000

0

0

0

0

2.000

Malderburchtstraat

400

300

0

0

0

400

Weurtseweg

1.000

1.000

0

0

0

1.000

Binnenstad Bereikbaar 

650

550

0

0

0

650

Bereikbaarheid Campus

1.300

650

0

14

0

1.286

Park  & Ride

1.200

1.200

874

0

0

326

 Totaal

     45.458

     42.608

     18.815

        2.047

        3.558

     28.153

Fiets   

Met het krediet Fiets bekostigen we onder andere een deel van de uitvoering van de zuidelijke snelfietsroute Beuningen.  De gedeelten Muntmeesterlaan – Goffertpark (incl. aanpassing van de oversteek bij de Muntweg), Oude Molenweg en Kinderdorp zijn inmiddels gerealiseerd; in de laatste maanden van 2017 volgen alleen nog groenwerkzaamheden.
Ook delen van de snelfietsroute Wijchen worden uit het krediet Fiets bekostigd, waaronder de Graafseweg en de Hatertseveldweg. De afronding van deze projecten vindt plaats in het najaar van 2017.
Ons college heeft inmiddels de programmering fiets 2017-2018 vastgesteld.

Huidige status: einddatum 2017
Status investering: realisatiefase

Fietstunnels Waalsprong   

De uitvoering van de tunnels (Vrouwe Udasingel en Laauwikstraat) en de fietsbrug over de Graaf Alardsingel is inmiddels voltooid. Het restant van het krediet is deels in 2016 ingezet voor realisatie van de fietsstraat Griftdijk en gaan we in 2017-2018 inzetten voor de infrastructurele verbeteringen voor de fiets, onder andere de verbetering van fiets op- en afgangen bij de verschillende Waalbruggen. De uitvoering hiervan voorzien we in 2017/2018. Ons college heeft inmiddels de programmering fiets 2017-2018 vastgesteld waarin de middelen voor de fietsopgang Hezelpoort zijn vrijgemaakt.

Huidige status: einddatum 2018
Status investering: realisatiefase

Aanleg Dorpensingel   

De aanleg van de Dorpensingel (de nieuw aan te leggen weg tussen de Prins Mauritssingel en Bemmel) stond gepland voor 2015 en 2016. De totale kosten zijn geraamd op € 8,8 mln.; dat is nog exclusief de kosten van een 30km-inrichting op de Vossenpelssestraat en een eventuele ongelijkvloerse kruising van het RijnWaalpad. Nijmegen heeft voor de Dorpensingel € 5 mln. gereserveerd. De gemeente Lingewaard is bereid maximaal € 1,5 mln. bij te dragen in het project. Daarmee is de bekostiging van de aanleg van de Dorpensingel nog niet rond. Vooralsnog is er ook nog geen overeenstemming over andere en goedkopere alternatieven.
In juli heeft uw raad een motie aangenomen om samen met de gemeente Lingewaard een “Dorpensingel-light” oplossing uit te werken. In de raad van Lingewaard is een soortgelijke motie aangenomen, zij het dat de uitgangspunten die de raden hierbij meegegeven hebben verschillen. Wij werken samen met het college van Lingewaard deze opties uit en trachten op korte termijn tot een consensus te komen en de provincie te verzoeken om cofinanciering. De provincie heeft aangegeven dat dit wel moet passen in een gedragen gebiedsvisie.
Wij willen in 2017/2018 de maximum snelheid op de route via de Vossenpels verlagen naar 30km/uur en bereiden momenteel deze maatregelen voor.
De geplande uitvoeringstermijn van de Dorpensingel is daardoor onhaalbaar en schuift op zijn minst twee jaar door. Wij zullen uw raad een voorstel doen toekomen over de gevolgen hiervan, zowel inhoudelijk als financieel.

Huidige status: einddatum 2020/2021
Status investering: voorbereidingsfase

Groene Route   
Met de uitvoering van reistijdmeetpunten voor de VRI’s zijn de doorstromingsmaatregelen in de eerste helft van 2017 in beginsel afgerond. Thans wordt nog beoordeeld of er nog kleinere punten resteren die in 2017 nog gerealiseerd kunnen worden.

Huidige status: einddatum 2017
Status investering: realisatiefase

Mariënburggarage parkeerapparatuur   

Het krediet wordt ingezet voor de aanschaf van een nieuw parkeersysteem, inclusief een parkeermanagementsysteem. Door slim aan te besteden, schatten we in dat we binnen het budget, naast de parkeerapparatuur van de Mariënburggarage, ook de apparatuur van de Eiermarktgarage kunnen vervangen.
Ons College heeft op 28 juni besloten het restbudget van € 1,7 ton hiervoor in te zetten. In het voorjaar van 2017 is de parkeerapparatuur in de Eiermarktgarage vervangen.

Huidige status: einddatum 2017
Status investering: gereed

Parkeren Hezelpoort
In 2014 is het Hezelpoortterrein opnieuw ingericht als parkeerterrein en aangesloten op het ParkeerRoute Informatie Systeem (PRIS). Ook zijn de tijdelijke parkeerplaatsen op het Joris Ivensplein opgeheven, zodat het plein weer de oorspronkelijke uitstraling krijgt.  Zodra de nieuwbouw Handelskade volledig is gerealiseerd, naar verwachting eind 2017, wordt het aantal parkeerplaatsen uitgebreid. Wij zijn gestart met de inventarisatie en voorbereidingen voor het opstellen van een programma van eisen voor een gebouwde voorziening en een Europese aanbesteding.
De projecten worden uitgevoerd in de grondexploitatie en na afloop verrekend met Mobiliteit. Voor de zomer is verkend of er vanuit de markt animo bestaat, mede op basis van financiële haalbaarheid, voor de realisatie van een woontoren en de commerciële ruimte aan de westzijde van het parkeerterrein de oude stad. De capaciteit van de gebouwde voorziening kan vanwege deze ontwikkeling aanzienlijk toenemen. Het heeft de voorkeur om de parkeernorm van de nieuw te bouwen woontoren en de commerciële ruimte te integreren in het bouwplan van de parkeervoorziening. Het streven is om in 2018 te starten met de bouw van de parkeervoorziening. Hiermee wordt de aanleg van de fietsenstalling waarvoor € 40.000 is gereserveerd vertraagd. 

Huidige status: einddatum 2019
Status investering: voorbereidings-/realisatiefase

Stationsplein   

Voor de verbetering van de stationsomgeving aan de oostzijde is vanuit het coalitieakkoord € 3 mln. beschikbaar. Uit dat budget is een aantal maatregelen uitgevoerd, zoals de oversteek bij het ROC, de looproute Van Schaeck Mathonsingel, de looproute tussen station en fietstransferium Doornroosje en de herinrichting van de Van Oldenbarneveltstraat. Op korte termijn starten we met de verbetering van de looproute tussen station en de Smetiusstraat via de Burgemeester Hustinxstraat. Voor een grootschaliger en ingrijpender herinrichting van het stationsplein en de stationsomgeving werken we samen met Provincie, NS en ProRail aan de planontwikkeling. RHDHV heeft daartoe een verkenning uitgevoerd. In Q4 2017 wordt uw raad daarover geïnformeerd.  Nu al is echter duidelijk dat een verdere structurele verbetering van de stationsomgeving van de partijen samen een vergaande investering op lange termijn betreft. Hierover vindt momenteel bestuurlijk overleg plaats, mede over de gezamenlijke ambitie.

Huidige status: einddatum 2025
Status investering: voorbereidingsfase.

Fietsvriendelijke maatregelen    
Aansluitend op het Fietsstimuleringsplan is de Programmering Fiets 2016 alsook de Programmering Fiets 2016-2 vastgesteld met alle actuele fietsprojecten. De bekostiging van de programmering is voor een bedrag van € 2,9 mln. voorzien uit Fietsvriendelijke maatregelen. Over de programmering van het restantkrediet van € 2,1 mln. is door ons college een besluit genomen.

Huidige status: einddatum 2018
Status investering: voorbereidings-/realisatiefase

Waalbrug fiets- en busbaan       

In het Coalitieakkoord 2014-2018 is € 5 mln. vrijgemaakt voor de fietspadverbreding en extra busbaan op de Waalbrug. In april 2016 is een besluit genomen over het toekomstige wegprofiel en aanlichting van de Waalbrug en daarover is uw raad geïnformeerd. Over de realisatie en financiering van de renovatie zijn in september 2016 afspraken gemaakt met RWS, vastgelegd in een Bestuursovereenkomst tussen RWS en gemeente Nijmegen.

In het najaar van 2017 zijn aanvullende afspraken tussen RWS en gemeente Nijmegen vastgelegd in een aanvullende bestuursovereenkomst. Op 25 oktober heeft ons college een besluit genomen over de financiering van benodigde aanpassingen aan de Waalbrug én van de noodzakelijke verkeersmaatregelen voorafgaand en tijdens de renovatieperiode.

Huidige status: einddatum 2019
Status investering: voorbereidingsfase.

Vervanging Parkeerapparatuur CWZ    
In het tweede kwartaal is gestart met de vervanging van de parkeerapparatuur. CWZ heeft een zeer uitgebreide apparatuur configuratie met de daarbij behorende bekabeling en camera’s die tevens vervangen wordt.  De verwachte einddatum voor de uitvoering zal rond eind 2017 plaatsvinden.

Huidige status: Verwachte oplevering eerste kwartaal 2018
Status investering: realisatiefase

Griftdijk Verkeersmaatregelen   
In het kader van de afronding verkeersstructuur Waalsprong wordt aan de Griftdijk ten zuiden van de busbaan Terralaan een bewonersvriendelijke knip gemaakt. Vanuit verkeersveiligheid en leefbaarheid is het van groot belang dat de investering in de knip Griftdijk en aanleg van de rotonde snel wordt uitgevoerd. Daarnaast worden aanvullende verkeersmaatregelen uitgewerkt om de veiligheid, doorstroming en leefbaarheid voor de weggebruikers en bewoners van de Griftdijk te verbeteren (zoals een vrachtautoverbod).
Hiervoor is een bedrag van € 722.000 nodig. Binnen de grondexploitatie van de Grote Boel is € 150.000 beschikbaar; het beslag op de investeringsmiddelen bedraagt netto € 572.000.

Huidige status:   einddatum 2018
Status investering: voorbereidings-/realisatiefase

Daalseweg   
Vanuit Mobiliteit is een bijdrage geleverd aan het programma Openbare Ruimte voor de reconstructie van de Daalseweg. In 2016/2017 is fase 1 afgerond. Fase 2 wordt nu voorbereid en in 2018/2019 uitgevoerd.

Huidige status: einddatum 2018 /2019
Status investering: voorbereidings-/realisatiefase

Station Heijendaal
We willen het station upgraden en toekomstbestendig inrichten; dit vanwege de fors gegroeide vervoersstroom De bruto Investering is ongeveer € 8 mln. Er vinden op dit moment al gesprekken plaats met partners NS/ProRail, provincie Limburg en Gelderland en Campuspartners. Onze bijdrage wordt ingeschat op € 2 mln.

Huidige status: einddatum 2018
Status investeringen: voorbereidingsfase

Malderburchtstraat   
Er is al eerder opgeroepen om de verkeersveiligheid van de Malderburchtstraat te verbeteren. Met deze investeringsmiddelen kunnen we dat realiseren. De aanpak wordt gecombineerd met het geprogrammeerde groot onderhoud en afgestemd op het afronden van de bouwactiviteiten op het voormalige Circusterrein. Om die reden is de uitvoering uitgesteld naar 2018.

Huidige status: einddatum 2018
Status investering: voorbereidingsfase

Weurtseweg
De herinrichting van de Weurtseweg, is nodig vanwege de versnelling in het woningbouwtempo en het waarborgen van de bereikbaarheid van Nijmegen-West. Voor een goede en veilige fietsverbinding Nijmegen – Beuningen is meer nodig dan er nu in de opzet van het Waalfront is voorzien. De werkzaamheden worden afgestemd met de aanpak van de bouwactiviteiten in het Waalfront, de totale realisatie van de Laan van Oost-Indie en de renovatie van de Waalbrug door RWS. Om die reden is de uitvoering voorzien na 2019. De totale kosten worden vooralsnog geraamd op maximaal € 1,9 mln. Van dit bedrag staat € 1 mln. in 2017 geprogrammeerd, welke geherprogrammeerd wordt in 2020. Wij onderzoeken de besparingsmogelijkheden.

Huidige status: einddatum 2020
Status investering: voorbereidingsfase

Binnenstad bereikbaar voor iedereen
We willen maatregel 5 en 6 uit dit plan ten uitvoer brengen. Ten eerste betreft dat ringstraten herinrichten tot fietsstraten (In de Betouwstraat, van Welderenstraat, van Broeckhuijsenstraat en eventueel de Gerard Noodtstraat). Werkzaamheden moeten voor de zomer van 2018 worden uitgevoerd vanwege groot onderhoud Waalbrug. De totale investering is € 1,7 mln. Vanuit ‘Beter Benutten’ (provincie) is € 0,8 mln. en vanuit Fietsstimuleringsplan € 0,35 mln. beschikbaar. Aanvullend is daarom € 550.000 nodig.
In het kader van het omzetten van het snelheidsregime van de resterende 50-km wegen naar 30-km en vooruitlopend op de totaalaanpak van het Valkhofkwartier, zetten we in 2018 alvast in op de aanpak van de Hertogstraat voor een bedrag van € 100.000.

Huidige status: einddatum 2018
Status investering: voorbereidingsfase

Bereikbaarheid Campus
Binnen de aanpak van de bereikbaarheid van geheel Nijmegen-Oost is de Heyendaalseweg/Kwekerijweg/Houtlaan het belangrijkste speerpunt. Dit vanwege de grote forse autostromen wat gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de Campus. Voor de Heyendaalseweg worden de kosten vooralsnog op € 1 mln. geraamd. In 2017 loopt hiervoor het participatieproces; uitvoering is voorzien in 2018.

Huidige status: einddatum 2018
Status investering: voorbereidingsfase

Park & Ride - Transferium Nijmegen Noord       
Voor het Transferium Nijmegen Noord is een krediet beschikbaar van € 1,2 mln. euro voor de inrichtingskosten (incl. parkeerapparatuur) van 400 parkeerplaatsen op het maaiveld. De kosten voor inrichting, apparatuur en de ontsluitingsweg zijn geraamd op € 850.000. De P&R Noord is begin december 2015 in gebruik genomen. De parkeerapparatuur was echter nog niet volledig opgeleverd. Het restantkrediet van € 350.000 is voor openbare functies of om de capaciteit van het transferium te vergroten met 100 parkeerplaatsen. De aanleg hiervan staat vooralsnog gepland in 2018 en wordt gekoppeld aan de noodzaak hiertoe vanuit de planontwikkeling in het gebied, waardoor de uitvoering later kan plaatsvinden.

Huidige status:  einddatum 2018
Status investering: realisatiefase