Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Economie en Werk

 
Bedragen * € 1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  t/m huidig jaar

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget
2017-2020

1. Specifiek

Afwikkeling Damwand

190

190

0

202

0

0

 Totaal

          190

            190

                -  

          202

                -  

                 -  

Bij de zomernota hebben we een aanvullend krediet van € 190.000 gevraagd voor de kosten van het nog af te ronden (en wettelijk verplichte) archeologisch onderzoek. Deze kosten zijn inmiddels gemaakt en geboekt. Daarnaast meldden we bij de zomernota een tweetal nog lopende procedures in het kader van nadeelcompensatie. Inmiddels zijn deze twee zaken afgerond. Dit heeft geleid tot € 149.000 extra kosten; we stellen voor het investeringskrediet met dit bedrag op te hogen. Hiermee kunnen we dit project afsluiten.