Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Bezuinigingen

Als vervolg op de Zomernota rapporteren we op deze plaats over de voortgang van de bezuinigingsopgaven, die voor dit jaar en volgende jaren op de rol staan. We doen dat naar de stand van eind september.

Zoals gebruikelijk hebben we nu opnieuw een tussenstand opgemaakt. Wat is van het bezuinigingsprogramma 2017 concreet ingevuld en wat kunnen we bij uw Raad gereed melden? Onder een ‘gereed’ verstaan we dat een bezuinigingsopgave volledig is afgewikkeld, zowel door het nemen van inhoudelijke maatregelen, als door het op een juiste manier verwerken in de administratie, inclusief – waar dat nodig is – het aframen van loonsom en van formatie.

Het programma omvat nog een aantal opgaven, voor een totaal bedrag van structureel ruim € 5,3 mln. Bij de Zomernota hebben we hiervan al een klein deel gereed gemeld. Bij deze Slotwijzigingen stellen we voor een post af te boeken. Dit betekent dat voor 2017 nog €3,8 mln. en structureel nog € 5,3 mln. resteert. De invulling daarvan ligt grotendeels op koers en zal voor het grootste deel nog dit jaar structureel worden verwerkt. Het betreft hier voornamelijk voorstellen welke gepaard gaan met formatiereductie, of nog een administratieve verwerkingsslag vragen. Een voorbehoud geldt hierbij voor de nog niet ingevulde post op organisatie I&A. Door het uitbesteden van de werkzaamheden aan MGR-IrvN lijkt een deel van deze taakstelling vanaf 2018 niet gehaald te gaan worden. Het betreft circa € 4 ton. Het overige deel van de bezuinigingen verwachten we verder structureel in te vullen. Daarmee voldoen we aan het uitgangspunt om het bezuinigingsprogramma volledig uit te voeren.

De opgaven voor 2017 maken deel uit van een totaal volume aan bezuinigingen van ruim € 77 mln., dat cumulatief is geprogrammeerd tot en met 2020. In dit totaalbedrag zijn alle raadsbesluiten verwerkt tot en met het coalitieakkoord 2014-2018 (stand per 1 juni 2014). We zetten dit kort in schema.

Stand bezuinigingen Nota Slotwijzigingen 2017
Samenvattend overzicht bezuinigingen

Bedragen * € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Totaal van alle opgaven,

76.945

77.277

77.277

77.277

77.277

Gereed voor 1 januari 2015

52.437

52.598

52.598

52.598

52.598

Gereed gemeld in 2015

14.259

14.279

14.279

14.279

14.279

Gereed gemeld in 2016

4.763

4.713

4.713

4.713

4.713

Opgave per 1 januari 2017

5.486

5.687

5.687

5.687

5.687

gerealiseerd in periode 1 jan tot 1 april 2017

385

385

385

385

385

als verlies te nemen bij Nota Slotwijzigingen 2017

1.296

Openstaande opgave

3.805

5.302

5.302

5.302

5.302

De bedragen komen vooral voort uit de opgaven uit de Perspectiefnota 2014. Ook de bezuinigingen waartoe is besloten in het Coalitieakkoord 2014 zijn in deze tabel verwerkt.

We stellen voor een taakstelling voor een bedrag van € 0,3 mln. dit jaar als verlies te nemen (zie desbetreffende meldingen bij programma Openbare Ruimte). Dit betreft de bezuinigingen extra reclameopbrengsten welke vooralsnog niet gerealiseerd kunnen worden.

Daarnaast stellen we voor de bezuiniging van € 1 mln., strategische opgave organisatie, in 2017 eenmalig als verlies te nemen. Van de totale taakstelling van circa € 8 mln. (structureel, per jaar) op de organisatie sinds 2014 kunnen we voor dit onderdeel nog niet in een structurele invulling voorzien. In de vorige collegeperiode is daarnaast ook al een taakstelling van € 6,5 mln. op de organisatie gerealiseerd.

Een gedetailleerd overzicht van alle nog niet gereed zijnde bezuinigingen hebben we opgenomen in de hierna volgende tabel. U vindt daar een opsomming van alle besluiten (bezuinigingsopdrachten) tot de peildatum 1 oktober 2017.

Overzicht bezuinigingen niet gereed

Bedragen * € 1.000

Programma

2017

2018

2019

2020

2021

Bezuin organisatie - BJC

Organisatie

101

101

101

101

101

Bezuin organisatie - Communicatie

Organisatie

294

294

294

294

294

Bezuin organisatie - Facilitaire zaken

Organisatie

869

869

869

869

869

Bezuin organisatie - I & A

Organisatie

785

947

947

947

947

Bezuin organisatie - Personeel en Organisatie

Organisatie

512

512

512

512

512

Bezuin organisatie - Reductie leidinggevenden PIOFZ

Organisatie

280

280

280

280

280

Extra opbrengsten reclamebeleid - restant na ZN

Openbare Ruimte

500

500

500

500

PN 2014 - stelpost Progr Facilitaire diensten - VSA

Sport en Accommodaties

800

800

800

800

800

Verminderen formatie bedrijvenloket

Economie en Werk

25

25

25

25

25

Verminderen huur voor Huisvesting JGZ

Zorg & Welzijn

89

89

89

89

89

Versoberen budget Tegengaan Niet-gebruik

Inkomen en Armoedebestrijding

50

50

50

50

50

strategische opgave organisatie

Organisatie

835

835

835

835

Totaal Niet gereed

3.805

5.302

5.302

5.302

5.302