Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Begrotingswijzigingen

Bij deze nota Slotwijzigingen stellen we aan de Raad voor twee begrotingswijzigingen vast te stellen.

Ten eerste zijn dat de meldingen (BW-01592). De meldingen zijn opgenomen in de tabellen in de toelichting per programma (zie: ‘Programma’s’).

De begrotingsaanpassingen vanwege investeringskredieten zijn nader toegelicht in de bijlage 'investeringen' en zijn budgetneutraal. Dit zijn technische wijzigingen die zijn meegenomen in BW-01593

Daarnaast stellen we zoals te doen gebruikelijk voor een aantal technische wijzigingen (BW-01593) vast te stellen. Bij deze wijzigingen gaat het enkel om aanpassingen ter uitvoering van eerder genomen besluiten, dan wel om noodzakelijke correcties in de begrotingsramingen zonder dat er een beleidsinhoudelijke keuze aan de orde is en - uiteraard - zonder budgettair effect. Het overzicht van deze technische wijzigingen treft u hierna aan.

Omschrijving (beknopt)

Programma

Baten/
Lasten

2017

2018

2019

2020

2021

Lift Waalkade onderhoud-beheer

Grondbeleid

Lasten

-20

Sport en Accommodaties

Lasten

20

TW Lift Waalkade onderhoud-beheer

0

Brandschade Tolhuis

Sport en Accommodaties

Baten

30

Lasten

30

TW Brandschade Tolhuis

0

Verrekening servicekosten met huurders 

Sport en Accommodaties

Baten

313

285

285

285

285

Lasten

313

285

285

285

285

TW Verrekening Servicekosten

0

0

0

0

0

Overheveling budget areaaluitbreiding

Openbare ruimte

Lasten

-50

Openbare Ruimte

Lasten

50

TW Overheveling budget areaaluitbreiding

0

Correctie: Precario 2x verwerkt ZN2017

Bestuur en Middelen

Baten

122

122

122

122

122

Cultuur,  cultuurhistorie
en citymarketing

Lasten

122

122

122

122

122

TW Correctie: Precario  2x verwerkt ZN2017

0

0

0

0

0

Bijstelling rijksbijdrage Volwasseneducatie

Onderwijs

Baten

24

24

24

24

24

Lasten

24

24

24

24

24

TW Bijstelling rijksbijdrage Volwasseneducatie

0

0

0

0

0

Correctie aframing huuropbrengst

Onderwijs

Baten

-1

-1

-1

-1

onderwijshuisvesting

Lasten

-1

-1

-1

-1

TW Correctie aframing huuropbrengst Onderwijshuisvesting

0

0

0

0

Meerjarenprogrammering Decentralisatie-

Duurzaamheid

Lasten

-465

465

uitkering Bodemsanering (DUB)

Duurzaamheid

Baten

-289

159

Lasten

176

-306

TW Meerjarenprogrammering DUB

0

0

SSV: rijkssubsidie geluidsisolatie

Duurzaamheid

Baten

-28

28

Lasten

-28

28

TW SSV: rijkssubsidie geluidsisolatie

0

0

ISV-G: rijkssubsidie geluidsisolatie

Duurzaamheid

Baten

-248

225

Lasten

-248

225

TW ISV-G: rijkssubsidie geluidsisolatie

0

0

Groene Hub 3.0.; circulaire economie

Duurzaamheid

Baten

-40

60

Lasten

-40

60

TW Groene Hub 3.0.; circulaire economie

0

0

Overheveling baten kiosk Graafseweg

Economie en Werk

Baten

-2

Sport en Accommodaties

Baten

2

TW Overheveling baten kiosk Graafseweg

0

Overheveling baten Stevenstoren

Economie en Werk

Baten

-6

-6

-6

-6

-6

Sport en Accommodaties

Baten

6

6

6

6

6

TW Overheveling baten Stevenstoren

0

0

0

0

0

Subsidie Prv Gelderland Beter Benutten

Mobiliteit

Baten

1.660

Lasten

1.660

TW Subsidie Prv Gelderland Beter Benutten

0

Subsidie Prv Gelderland kwaliteitsslag

Mobiliteit

Baten

-200

200

bushaltes

Lasten

-200

200

TW Prv Gelderland kwaliteitsslag bushaltes

0

0

Rijksbijdr. Medische HeroïneBehandeling

Zorg en Welzijn

Baten

9

Lasten

9

TW Rijksbijdr. Medische HeroïneBehandeling

0

Compensatie eigen bijdrage;

Zorg en Welzijn

Baten

-822

overboeking van lasten naar baten

Lasten

-822

TW overboeking compensatie eigen bijdrage

0

Subs Prv Gelderland; competentie-

Zorg en Welzijn

Baten

39

ontwikkeling SWT's

Lasten

39

TW Subsidie Prv Gld competentieontw SWT's

0

CLINSH Schone Scheepvaart;

Duurzaamheid

Baten

20

-20

raadsbesluit 124/2014

Lasten

20

-20

TW CLINSH Schone Scheepvaart

0

0