Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

  
Samenvatting
Een aantal investeringen zal dit jaar niet of niet geheel worden afgewikkeld. Bij het opmaken van de Stadsrekening 2017 maken we de balans op en maken dan ook een doorberekening van de afschrijvings- en rentelasten (kapitaallasten). Het meerjarige effect van die berekening nemen we mee in de Zomernota 2018; zoals het er nu naar uitziet verwachten we daarbij geen significante nadelige effecten ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting.

Technische wijzigingen
Bij de oplading van kredieten geven we aan als er bijdragen of subsidies verwacht worden, als dekking van de investeringsuitgaven. Als de bijdragen definitief zijn, verwerken we ontvangst en uitgave van deze middelen bij het desbetreffende krediet. Bij deze nota stellen we voor de volgende posten te verwerken.

Subsidies Fietstimuleringsplan

Voor de uitvoering van een 5-tal fietsprojecten heeft de Provincie subsidie toegekend met verplichte bestedingsdoelen. Het betreft projecten uit het krediet Fietsvriendelijke maatregelen. De subsidies van in totaal € 1,953 mln. voegen wij toe aan de begroting.

Waalbrug

Voor de renovatie en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de Waalbrug (inclusief de fietsopgang Parmasingel) heeft de Provincie € 1,5 mln. subsidie beschikbaar gesteld. Stichting “De Verlichting” verstrekt een bijdrage van € 20.000. Deze bedragen voegen we toe aan de begroting.
Het budget voor de fietsopgang Parmasingel (€ 75.000) hevelen we over van het krediet Fietstunnels Waalsprong naar het krediet Waalbrug, omdat de uitvoering binnen dit project plaatsvindt.

Binnenstad bereikbaar

Voor het project Binnenstad bereikbaar (Ringstraten Fiets) heeft de Provincie € 800.000 subsidie met een verplicht bestedingsdoel beschikbaar gesteld. Dit bedrag voegen we toe aan de begroting.
Voor de praktische uitvoerbaarheid stellen we voor om het toegewezen budget van € 350.000 uit het krediet Fietsvriendelijke maatregelen over te hevelen naar het krediet Binnenstad bereikbaar.

Bovenstaande bijstellingen zijn meegenomen in de begrotingswijziging ‘Technische Wijzigingen Slotwijzigingen 2017’(BW-01593).

Melding

Afwikkeling Damwand
In de Zomernota 2017 hebben we gemeld dat er twee nog lopende procedures zijn in het kader van nadeelcompensatie. Inmiddels zijn deze twee zaken afgerond. Dit heeft geleid tot € 149.000 extra kosten.
Na verwerking van dit nadeel kunnen we dit project afsluiten.

We hebben deze wijziging meegenomen in de begrotingswijziging 'Meldingen Slotwijzigingen 2017' (BW-01592).

Leeswijzer
Hierna volgt voor de geïnteresseerde lezer per programma een voortgangsmelding over de lopende investeringen. De betekenis van de terminologie in de tabelkopjes is als volgt:

  • totaal krediet: wat tot nu toe door uw Raad aan krediet beschikbaar is gesteld;
  • krediet tot/met huidig jaar: beschikbare kredieten tot en met 2017;
  • budget 2017-2020: restantkrediet dat nog beschikbaar is. Kredieten die vanaf 2021 beschikbaar zijn gesteld, zijn hierin niet meegenomen.