Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Financiële tabel

Bedragen * €1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Meldingen

Resultaat decentralisaties uit voorgaand boekjaar

2.693 n

Onttrekking bestemmingsreserve Wmo-Jeugd

2.693 v

Tekorten op programma in 2017

3.000 n

Onttrekking bestemmingsreserve Wmo-Jeugd

3.000 v

Afkoopsom Regresrecht (VNG); baten

110 v

Afkoopsom Regesrecht; lasten

110 n

Wmo BW coulancegroep GGZ-B

606 v

Storting  bestemmingsreserve Wmo BW

606 n

Taakmutaties

IU Sociaal Domein

IU Sociaal Domein Wmo Beschermd wonen

1.623 n

IU Sociaal Domein Wmo

663 n

IU Sociaal Domein Jeugd

547 n

Overige taakmutaties

DU Vrouwenopvang

14 n

DU Maatschappelijke opvang

36 v

LHBT-beleid

10 n

Nederlandse kernwaarden

30 n

IU Wmo

544 n

Budgetoverheveling

Niet van toepassing

Totaal meldingen

3.395 n

Meldingen

Resultaat decentralisaties uit voorgaand boekjaar
Bij het vaststellen van de Stadsrekening 2016 hadden we van diverse zorgpartners de eindafrekeningen over 2016 nog niet ontvangen. Onlangs zijn deze afrekeningen definitief opgemaakt. Deze wijken af van de bedragen waarmee we in de Stadsrekening 2016 rekening hebben gehouden. Per saldo dient de Gemeente Nijmegen de aanbieders nog  een bedrag van €2,6 mln. te betalen. Om het resultaat in het lopende boekjaar 2017 zuiver te houden, stellen wij voor om de boekingen met betrekking tot 2016 te verrekenen met de daarvoor bestemde reserves Wmo-Jeugd en Wmo beschermd wonen.

Product

ZIN 2016

PGB 2016

Totaal

Wmo

-/- € 2.227.446

+/+ € 26.615

-/- 2.200.831

Jeugd

-/- € 394.095

-/- € 49.496

-/- € 443.591

Wmo beschermd wonen

-/- € 3.814

-/-  € 44.932

-/- € 48.746

Totaal

-/- € 2.625.355

-/- € 67.812

-/- € 2.693.167

-/- onttrekking reserve; +/+ toevoeging reserve

Tekort op programma dekken uit bestemmingsreserve
Bij zomernota informeerden wij u dat we op ons programma een tekort voorzagen tussen de € 3 en € 7 mln. Over de oorzaken hiervan hebben wij u in onze brief (FA40/17.0007656 ) over het Interventieplan Zorg en Welzijn uitvoerig geïnformeerd. Inmiddels zien wij het beeld zodanig verslechteren, dat wij de ondergrens van € 3 mln. zeker achten. Derhalve dekken we dit uit de bestemmingsreserve Wmo-Jeugd. Zie voor meer informatie de toelichting bij dit programma onder 'Winstwaarschuwingen'.

Afkoopsom regresrecht

In artikel 2.4.3. van de Wmo 2015 is het regresrecht voor gemeenten opgenomen. Het regresrecht stelt gemeenten in staat om de kosten voor Wmo-voorzieningen te verhalen op een derde bij wettelijke aansprakelijkheid voor een ongeval dat tot de beperkingen heeft geleid. Daarbij komen gemeenten meestal uit bij een aansprakelijkheidsverzekeraar. De VNG en het Verbond van Verzekeraars hebben sinds 2015 een overeenkomst waarmee de verzekeraars het regresrecht hebben afgekocht voor het jaar 2015 en 2016. Voor 2017 is een nieuwe overeenkomst afgesloten. Nijmegen zal hiervoor –via de VNG- van het waarborgfonds, namens het verbond verzekeraars- een afkoopsom ontvangen ter hoogte van het aantal inwoners * € 0,6470 (€ 110.000). Het betreft een budgetneutrale wijziging.

Wmo beschermd wonen Coulancegroep GGZ-B

Met de septembercirculaire heeft centrumgemeente Nijmegen een extra Rijksuitkering beschikbaar gesteld gekregen ter compensatie van de instroom van de Coulancegroep GGZ-B. Deze cliëntengroep valt tot en met 2017 onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Vanaf 2018 vallen deze cliënten onder de Wmo. Met het Rijk is afgesproken dat de centrumgemeenten in 2017 een incidenteel aanvullend bedrag ontvangen voor deze doelgroep. Deze middelen stonden bij het Rijk gereserveerd voor het transformatiefonds 2017. Voor centrumgemeente Nijmegen gaat het om een bedrag van € 605.661.
Omdat deze aanvullende middelen betrekking hebben op een doelgroep die vanaf 2018 onder Wmo beschermd wonen valt, voegen wij dit bedrag toe aan de reserve Wmo beschermd wonen, zodat de middelen beschikbaar zijn voor de bekostiging van deze cliënten in 2018.

Taakmutaties
We verrekenen onderstaande taakmutaties, zoals gebruikelijk, met het programma Bestuur en Middelen (budgetneutraal).

IU Sociaal Domein
Integratie-uitkering Sociaal domein Wmo
Met de meicirculaire 2017 is de integratie-uitkering Wmo aangepast. Deze aanpassing heeft vooral te maken met de loon- en prijspeilbijstelling 2017 en een correctie in verband met de uitname herinstromers Wlz. We voegen de mutatie van € 709.901 aan de begroting van Zorg en Welzijn toe. In de septembercirculaire 2017 neemt de integratieuitkering Wmo over 2017 met € 47.294 af. Deze uitname heeft betrekking op de Uitvoeringskosten SVB.

Integratie-uitkering sociaal domein jeugd
Met de meicirculaire 2017 is de integratie-uitkering jeugd aangepast. Deze aanpassing heeft vooral te maken met de loon- en prijspeilbijstelling 2017. We voegen de mutatie van € 570.069 aan de begroting van Zorg en Welzijn (product jeugd) toe. In de septembercirculaire 2017 neemt de integratieuitkering Jeugd over 2017 met € 22.800 af. Deze uitname heeft betrekking op de Uitvoeringskosten SVB.

Integratie-uitkering Sociaal domein Wmo beschermd wonen
Met de mei- en septembercirculaire 2017 is de integratie-uitkering Wmo beschermd wonen aangepast. Deze aanpassing heeft enerzijds te maken met de loon- en prijspeilbijstelling 2017 ter hoogte van € 1.017.366 (meicirculaire). Daarnaast ontvangt centrumgemeente Nijmegen extra budget voor centrumgemeenten die geconfronteerd worden met instroom van de zogenaamde Coulance groep GGZ-B (septembercirculaire). Voor centrumgemeente Nijmegen betreft het extra budget 2018 dat in 2017 uitgekeerd wordt via de IU. Het gaat om een bedrag van € 605.661.

Overige taakmutaties
Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang
De decentralisatie-uitkering is met de mei- en septembercirculaire 2017 aangepast. De bijstellingen van per saldo € 13.878 hebben te maken met een actualisatie van de eenheden van de maatstaven van het objectieve verdeelmodel. De decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang wordt beschikbaar gesteld aan centrumgemeente Nijmegen en is bedoeld voor inzet in de regio.

Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang
De decentralisatie-uitkering is met de mei- en septembercirculaire 2017 aangepast. De bijstellingen van per saldo € 36.458 hebben te maken met de actualisatie van de maatstaven van het verdeelmodel. De decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang wordt beschikbaar gesteld aan centrumgemeente Nijmegen en is bedoeld voor inzet in de regio.

LHBT-beleid
Regenboogsteden zetten zich in voor de gezamenlijke doelstelling de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT personen verder te bevorderen. Van de Regenboogsteden hebben zich in totaal 40 aangemeld voor een verlenging van de samenwerking op LHBT-beleid. Zij ontvangen over 2017 een Rijksbijdrage hiervoor. Nijmegen ontvangt voor het jaar 2017 een bedrag van € 10.000. Omdat het voortzetting van bestaand beleid betreft, doen wij vanuit het programma een beroep op deze Rijksmiddelen.

Pilot Nederlandse Kernwaarden
De gemeente Nijmegen ontvangt een aanvullende bijdrage van € 30.200 voor de voorbereidings- en uitvoeringskosten van de pilot Nederlandse kernwaarden. De focus van de pilot ligt op de overdracht van de Nederlandse kernwaarden (zoals vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie en de democratische rechtsstaat). In de pilot worden vier verschillende manieren van deze waardenoverdracht onderzocht om inzicht te krijgen in welke vormen van waardenoverdracht het meest effectief zijn. Vanuit het programma Zorg en Welzijn willen wij een beroep doen op deze Rijksmiddelen.

Integratie-uitkering Wmo
De Integratie-uitkering is aangepast met de mei- en septembercirciulaire. Met de meicirculaire wordt € 463.943 toegevoegd aan het programma Zorg en Welzijn. Deze aanpassing heeft te maken met de loon- en prijsbijstelling 2017, een verlaging van de uitname huishoudelijke hulp en compensatie eigen bijdrage Wmo. In de septembercirculaire neemt de Integratie-uitkering toe met € 80.284 door het gebruik van actuelere maatstafaantallen.