Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Prognose resultaat programma Zorg en Welzijn
Bij de Zomernota 2017 hebben we een winstwaarschuwing afgegeven binnen een bandbreedte van € 3 mln. en € 7 mln. Deze bandbreedte was gebaseerd op de voorlopige cijfers 2016, waarbij we nog geen zicht hadden op de eindafrekening zorgkosten 2016. Inmiddels hebben we inzicht in de definitieve zorgkosten 2016. Zoals onder 'Meldingen' toegelicht, stellen we voor de afrekening 2016 te dekken uit de bestemmingsreserve Wmo-Jeugd.

Bovendien hebben we de prognose over 2017 geactualiseerd. Deze prognose is voor Wmo en Jeugd grotendeels gebaseerd op de geëxtrapoleerde productie over de periode januari t/m juli 2017 en op de inzichten vanuit 2016. Uiteraard blijft er sprake van onzekerheid. Zoals in onze brief over het interventieplan gecommuniceerd,  hanteren wij daartoe de bandbreedte.

We voorzien nu voor 2017 een verdere verslechtering van het financiële beeld. We gaan uit van een negatief resultaat dat varieert in een bandbreedte van € 3 tot € 9 mln. De ondergrens van € 3 mln. achten wij dermate zeker, dat wij deze middels een melding willen dekken uit de bestemmingsreserve Wmo-Jeugd (zie 'Meldingen'). Na verwerking van deze melding, resteert een winstwaarschuwing tussen € 0 en € 6 mln. (nadeel).

Met onze brief over het Interventieplan Zorg en Welzijn hebben wij uw Raad in september jl. geïnformeerd over de financiële ontwikkeling van het programma Zorg en Welzijn. Dat interventieplan is erop gericht de financiële tekorten de komende jaren zo veel mogelijk te beperken. Met de mogelijkheden die er zijn om het tekort in 2017 te beperken is rekening gehouden. Uiterlijk begin februari 2018 leggen wij u een raadsvoorstel voor met maatregelen voor het begrotingsjaar 2018.

Bij de Stadsrekening 2017 zullen we meer duidelijkheid hebben. Mogelijk zal de bestemmingsreserve Wmo-Jeugd ontoereikend zijn om de verwachte tekorten op te vangen.