Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Financiële tabel

Bedragen * €1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Meldingen

Lagere onttrekking reserve starterslening

110 n

Budgetoverheveling

Voorziening Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)

350 v

350 n

Verrekening Saldireserve

350 n

350 v

Totaal meldingen

110 n

0 n

Meldingen

Lagere onttrekking reserve starterslening
Voor de door ons verstrekte Startersleningen ontvangen we rente en betalen we rente. Omdat baten en lasten jaarlijks kunnen verschillen, is door uw Raad een reserve ingesteld waarmee de schommelingen kunnen worden opgevangen. Uit nadere analyse blijkt dat de bijdrage uit de bestemmingsreserve € 0,1 mln. te hoog is begroot. Bij deze Nota Slotwijzigingen herstellen we dit voor begrotingsjaar 2017.