Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Financiële afwijkingen

Financiële tabel

Bedragen * €1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Meldingen

Afrekening jaarrekening 2016 ODRN

50 v

Afrekening onderhanden werk 2016 ODRN

375 n

Leges vergunningverlening bouwen

1.030 n

Leges ruimtelijke inrichting

110 n

Budgetoverheveling

Niet van toepassing

Totaal meldingen

1.465 n

Meldingen

Afrekening jaarrekening 2016 ODRN
De ODRN heeft over 2016 voordelig resultaat gerealiseerd. Als gevolg van het besluit van het Algemeen Bestuur over de afrekening 2016 ontvangen wij € 50.000.

Afrekening onderhanden werk 2016 ODRN
In 2016 zijn we overgegaan van input naar outputfinanciering, hetgeen een andere afrekening betekent. In de Stadsrekening 2016 hebben we aangegeven dat in de overgangssituatie onzekerheid bestaat over het financiële effect. Daarbij hebben we ook gemeld dat de afrekening over 2016 met de ODRN € 370.000 lager uitviel dan begroot. Nu blijkt dat we geen rekening hebben gehouden met het onderhanden werk 2016. Het betreft hoofdzakelijk handhavings- en toezichts-werkzaamheden als gevolg van het verstrekken van de bouwvergunningen in het kader van de grotere projecten. Deze werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd; dit leidt tot een nadeel op het voorliggende programma van € 375.000.

Leges vergunningverlening bouwen
De baten op de aanvragen voor omgevingsvergunningen lopen sterk achter op hetgeen geprognotiseerd is in onze begroting. Wij hebben de afgelopen tijd geanalyseerd waar dit aan te wijten is. Het aantal door de ODRN behandelde aanvragen voor een omgevingsvergunning ligt dit jaar namelijk iets hoger dan vorig jaar.

Uit onze analyse blijkt dat de huidige terugloop in baten volledig toe te schrijven is aan een fors lager aantal grote bouwaanvragen (projecten van meer dan € 500.000) dan vorig jaar. Deze aanvragen maken getalsmatig een gering onderdeel van het aantal aanvragen uit, maar omdat zij relatief veel leges opbrengen, hebben verschuivingen in de planning van een project grote schommelingen tot gevolg in de legesopbrengsten. De vergunningverlening is de laatste stap in de keten om te komen tot realisatie van woningbouw, bedrijven, scholen en sporthallen etc. De oorzaken van deze vertraging zijn:

  • De voorhanden zijnde voorraad bouwrijpe grond (opgebouwd in eerdere jaren) in handen van projectontwikkelaars neemt gestaag af, dit als gevolg van de toename in vraag vanuit de markt;
  • We nemen meer voorbereidingstijd voor o.a. participatie, gesprek en gezamenlijk formuleren van ambities. Door diverse oorzaken is meer tijd nodig om de procedures zorgvuldig af te ronden. Hierdoor duurt het langer voordat een plan definitief is en kan worden omgezet in bouwrijpe kavels.

De vertraging leidt in 2017 tot een nadeel van € 1 mln.

Leges ruimtelijke inrichting
Uit de begroting blijkt dat wij rekening houden met opbrengsten leges in het kader van informatie en advies. Deze opbrengst wordt niet gerealiseerd. In eerdere jaren werden tekorten gedekt uit incidenteel beschikbare middelen binnen het programma. Ingaande 2017 kunnen we dit tekort niet opvangen binnen het programma. We nemen daarom een nadeel mee van € 110.000.