Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Financiële tabel

Bedragen * €1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Meldingen

Huurderving wegens leegstand

200 n

Tekort op opbrengst externe projecten

250 n

Netto verkoopopbrengst diverse projecten

2.900 v

Exploitatie sportaccommodaties

66 n

Huurderving

60 n

Aanpassing onttrekking reserve Duurzaamheid

63 n

Budgetoverheveling

Niet van toepassing

Totaal meldingen

 2.261 v

Meldingen

Huurderving wegens leegstand
Wij verwachten een nadeel van € 0,2 mln. op de begrote huuropbrengsten in verband met leegstand. Dit betreft in het bijzonder de tijdelijke ingebruikgeving (anti-kraak) van de nog te verkopen Maycrete-woningen (gelegen aan de Hatertseweg, de Beverweg en de Vossenlaan) en het vertrek van Ruimtevaart- en sterrenkundevereniging Saturnus uit de Krekelstraat. Daarnaast is er een effect van de contractuele aanpassing van de huur van het NEC stadion (jaarlijkse aanpassing op basis van rente ontwikkeling).

Tekort op opbrengst externe projecten
Op externe projecten verwachten we een nadeel van € 250.000. De batenkant bij dit programma staat al jaren onder druk door de uitbesteding van het onderhoud van onze gebouwen. We hebben de daarmee gepaard gaande formatie destijds verlaagd met circa 10 fte. De bijbehorende opbrengsten van derden (advies over en begeleiding van onderhoud van gebouwen van derden) valt daarmee in de praktijk ook weg. Van de begrote € 600.000 verwachten wij desondanks in 2017 toch nog voor € 350.000 te kunnen bijsturen via doorbelastingen naar projecten van interne opdrachtgevers.
De beoogde bijsturing door middel van een strikte doorbelasting van de inzet van de bouwmanagers naar de interne grotere investeringsprojecten als Duurzaamheid, KKP en andere grote verbouwingen staat in 2017 onder druk omdat deze investeringsbedragen dit jaar lager zijn. De capaciteit van bureau Vastgoed is dit jaar vooral ingezet voor de voorbereiding en afwikkeling van verkoop van diverse objecten.

Netto verkoopopbrengst diverse objecten
De verkoop van het Arsenaal, een aantal Maycrete-woningen (gelegen aan de Hatertseweg, de Beverweg en de Vossenlaan) en de verkoop van de Ubbergseveldweg 70 (voormalig schoolgebouw) levert per saldo een voordelig resultaat op van € 2,9 mln.

Exploitatie sportaccommodaties
De exploitatie van sportaccommodaties zal waarschijnlijk € 66.000 lager uitvallen dan begroot. Door structureel lagere afname van bewegingsonderwijs door het Montessori College is een tekort ontstaan van € 25.000. Daarnaast vallen de entree en horeca opbrengsten in onze stedelijke Speeltuinen Brakkefort en de Leemkuil, mede door de slechte weersomstandigheden, in 2017 naar verwachting € 41.000 lager uit dan begroot.

Huurderving
De huuropbrengst van de wijkaccommodaties zal waarschijnlijk € 60.000 lager uitvallen dan begroot. Dit laat zich met name verklaren door de tijdelijke leegstand in wijkcentrum Daalsehof, wegens de verbouwing voor hobbywerkplaats Nijmegen-Oost en een lagere onderwijsvergoeding van het Rijk voor de basisschool De Oversteek in de Klif (VELO-vergoeding). Daarnaast is er al enige jaren sprake van een toename van het gebruik van onze accommodaties tegen het nul-tarief waardoor in de praktijk er minder ruimte is voor betaalde huur.

Aanpassing onttrekking reserve Duurzaamheid
De reserve Duurzaamheid wordt gevoed door kostenbesparingen die gerealiseerd worden door investeringen in bijvoorbeeld energiemaatregelen. De kapitaallasten van dergelijke investeringen worden op basis van het Raadsbesluit Vliegwiel principe Duurzaamheid gedekt uit de reserve. De raming van de bijdrage vanuit deze reserve aan de kapitaallasten is in 2017 € 63.000 te hoog.

Overig
De sportsubsidie voor deskundigheidsbevordering kent een subsidieplafond van € 8.000. Om subsidieaanvragen niet te hoeven afwijzen omdat het subsidieplafond is bereikt, stellen we voor het plafond verhogen tot € 12.000. Deze verhoging kunnen we opvangen doordat we een ander subsidiebudget met € 4.000 verlagen.