Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Financiële tabel

Bedragen * €1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Meldingen

Niet realiseerbare extra reclame inkomsten

300 n

Lagere opbrengst verkoop groene zakken

400 n

Nagekomen voordeel over 2016 vanwege ingezameld plastic

200 v

Taakmutaties

Suppletie-uitkering bommenregeling

64 n

Totaal meldingen

564 n

Meldingen

Niet realiseerbare extra reclame inkomsten
Bij de Zomernota 2016 heeft uw Raad besloten de bezuinigingstaakstelling van structureel € 500.000 af te ramen naar € 300.000 in 2016 en 2017. Desondanks wordt de taakstelling van € 0,3 mln. in 2017 niet gerealiseerd.

Lagere opbrengst verkoop groene zakken
In de Zomernota 2017 is een tekort over het jaar 2016 gemeld van € 350.000.  De daling in de verkoopopbrengst groene zakken zet zich door in 2017 en leidt tot een nadeel van € 0,4 mln. Door het succes van de plastic inzameling daalt de verkoopopbrengst groene zakken. Bij de Zomernota 2016 zijn daarom de extra baten vanwege plastic inzameling structureel opgehoogd met een bedrag van € 200.000. Op dat moment was nog niet bekend wat het effect op de groene zakken zou zijn.

Nagekomen voordeel over 2016 vanwege ingezameld plastic
In de Zomernota 2016 is  € 0,2 mln. structureel voordeel gemeld. Daarnaast is in September de definitieve vergoeding over 2016 bekend geworden. Dit resulteert in een  voordeel van  € 0,2 mln.

Taakmutaties

Suppletie-uitkering bommenregeling
Zie toelichting onder taakmutaties bij het programma Bestuur & Middelen.