Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Financiële tabel

Bedragen * €1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Meldingen

Niet ingezette middelen Wepod

100 v

Lagere opbrengst Parkeerboetes

800 n

Taakmutaties

Suppletie-uitkering bommenregeling

70 n

Budgetoverheveling

Niet van toepassing

Totaal meldingen

770 n

Meldingen

Niet ingezette middelen Wepod
In deze nota laten wij het budget van € 0,1 mln. voor een pilot met zelfrijdend vervoer via de Wepod vrijvallen.
Uitvoering van een volwaardige pilot is financieel niet haalbaar. Bovendien zien wij onvoldoende meerwaarde voor de gemeente om een actieve rol te spelen in de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen. Dit hoort meer thuis bij marktpartijen. Tot slot is uw Raad nog in beraad over het openbaar vervoer in de binnenstad. Als er een aanvullend kleinschalig vervoerssysteem nodig is, is een onbemenst systeem geen oplossing, omdat de techniek nog in de kinderschoenen staat. We blijven de ontwikkelingen van deze techniek met belangstelling volgen.

Lagere opbrengst Parkeerboetes
De opbrengsten voor foutparkeerders vallen ten opzichte van de begroting € 0,8 mln. lager uit. Deze verwachting is conform de bij de zomernota 2017 afgegeven winstwaarschuwing. De oorzaken van de lagere opbrengst zitten deels in de hoge betalingsgraad, maar ook vooral in een verdere doorvoering van digitalisering en een hoge stijging van het aantal klanten dat via mobiel parkeren betaalt.
Wij hebben bijgestuurd door een lagere inzet van toezicht. Dit leidt tot een voordeel van € 0,5 mln. dat in het bedrijfsvoeringsresultaat van de gemeentelijke organisatie valt.

Taakmutaties

Suppletie-uitkering bommenregeling
Zie toelichting onder taakmutaties bij het programma Bestuur & Middelen.