Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Financiële tabel

Bedragen * €1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Meldingen

Instellen van een reserve Masterplan BUIG

pm

pm

pm

pm

pm

Meldingen, budget neutraal

Uitvoeringskosten Participatiewet

39 n

39 n

39 n

39 n

39 n

Budgetoverheveling

Niet van toepassing

Totaal meldingen

39 n

39 n

39 n

39 n

39 n

 
Meldingen

Instellen van een reserve Masterplan BUIG
De looptijd van de projecten in het masterplan BUIG is 2017-2019. De totale kosten en opbrengsten hebben betrekking op de totale projectperiode. In werkelijkheid zullen de kosten niet exact conform aanvankelijke jaarschijfindeling gemaakt worden. Omdat de middelen wel beschikbaar dienen te blijven voor de uitvoering van het masterplan stellen we bij deze nota een bestemmingsreserve in:

  • om extra inkomsten die we in 2017 ontvangen zeker te stellen voor uitvoering van BUIG;
  • omdat het uitgavenpatroon van de investeringen is vertraagd en dus afwijkt van de in de begroting opgenomen investeringen voor het Masterplan.

In het eerste kwartaal 2018 ontvangt uw raad een voortgangsrapportage over het masterplan.

Om welke specifieke inkomsten en uitgaven het gaat lichten we hierna toe. Verder geven we nu op hoofdlijnen aan op welke onderdelen we in 2017 een onderschrijding verwachten. Een exact beeld hebben we bij het opstellen van de Stadsrekening 2017.

Voor de vorming van de reserve Masterplan BUIG zijn de volgende geldstromen van belang:

Onderdeel

Begroot 2017

Inschatting realisatie

Toelichting

Investering Masterplan

€ 1 308.000

€ 640.000 (50%)

Zie onder A.

Experimenten P- Wet

€ 156.000

€ 150.000

Zie onder B.

Bijdrage Onderwijs

-€ 230.000

€ -1.184.287

Zie onder C.

  1. Investering Masterplan

We hebben in 2017 ten aanzien van de producten Inkomen, Werk en Onderwijs enkele besluiten genomen, (Masterplan, Zomernota) over het tekort op de bijstandslasten. Deze besluiten hebben betrekking op activiteiten in de jaren 2017, 2018 en 2019. Met deze besluiten hebben we voor 2017 activiteiten begroot  van ongeveer € 1,3 mln. Hiervan is naar verwachting  eind 2017 ongeveer de helft besteed.  De uitvoering van deze activiteiten moest nog starten toen de onderliggende besluiten werden genomen. Om te kunnen starten, moeten in de praktijk nieuwe medewerkers worden geworven, projecten/werkwijzen moeten ontwikkeld worden met de betrokken partners (zoals WerkBedrijf en werkgevers), opdrachtverlening naar derden moet vormgegeven worden en subsidieafspraken met provincie en ESF uitgewerkt en bevestigd worden. Deze werkzaamheden zijn ten tijde van de besluitvorming of direct daarna in gang gezet. Wij hebben geprobeerd hier op te anticiperen bij de opstelling van de begroting, maar we constateren nu deze afwijking. Wij blijven  sturen op volledige uitvoering van de activiteiten; de totale looptijd verandert niet, maar de verdeling van de middelen over de jaren wel. We stellen voor de niet in 2017 uitgegeven middelen bij de Stadsrekening toe te voegen aan de bestemmingsreserve Masterplan BUIG.

  1. Experimenten P-wet

Het uitgegeven bedrag komt in sterke mate overeen met het bedrag dat begroot is. Voor de jaren 2018 en 2019 verwachten we meer uit te geven dan er aan middelen beschikbaar is gesteld in de gemeentelijke begroting. In  2020 houden we vervolgens weer middelen over. We stellen voor deze mutaties via de reserve Masterplan BUIG af te wikkelen.

  1. Bijdrage Onderwijs

Eén van de dekkingsbronnen zijn de middelen die nu beschikbaar zijn gesteld vanuit het programma Onderwijs in de OMBD, die eerst waren  gekoppeld aan de ESF-subsidie. Deze subsidie is inmiddels afgewikkeld en dus zijn deze middelen definitief beschikbaar voor het masterplan BUIG. Dit betreft een totaalbedrag van € 1.184.287. Om deze middelen volledig beschikbaar te houden voor het masterplan, stellen we voor de middelen die betrekking hebben op 2018 en volgende jaren bij Stadsrekening toe te voegen aan de bestemmingsreserve.

Meldingen, budget neutraal

Uitvoeringskosten Participatiewet
We maken extra kosten voor een bedrag van € 39.000 voor de uitvoering van de Participatiewet (bijstandsverlening). Deze middelen worden - conform bestaand beleid - ingezet voor extra capaciteit bij de afdeling Zorg en Inkomen vanwege de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. Deze middelen worden gedekt uit de stelpost uitvoeringskosten WWB bij het programma Bestuur & Middelen. Dit is een interne stelpost specifiek bestemd voor het opvangen van de uitvoeringskosten die ontstaan door de fluctuaties van het aantal bijstandsgerechtigden. Het gaat hier om een effect van €39.000 in 2017 en verder.