Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Financiële afwijkingen

Financiële tabel

Bedragen * €1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Meldingen

Terugkoop perceel Dobbelmanterrein

129 n

Juridische kosten Slachthuis

450 n

Verkoop opusgebouw

1.215 v

Onderhandelingsresultaat Waalfront

2.600 v

Taakmutaties

Suppletie-uitkering bommenregeling

101 n

Budgetoverheveling

Niet van toepassing

Totaal meldingen

 3.135 v

Meldingen

In deze rapportage wordt niet gekeken naar de ontwikkeling in de planexploitaties. Een actualisatie van de planexploitaties wordt meegenomen in de bijgestelde Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP), die voorafgaand aan de Stadsrekening 2017 in procedure zal worden gebracht. In de Zomernota 2017 zijn de economische ontwikkelingen vertaald naar de gemeentelijke projecten, door een beoordeling van de rekenparameters. De actualisering van de risicoanalyses is opgenomen in de Stadsbegroting 2018, als onderdeel van de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing. En zal voor het VGP worden voorzien van een update.

In dit najaar wordt een voorstel over strategische gronden aan de Raad voorgelegd. In dit voorstel worden gronden overgedragen aan de programma’s Openbare Ruimte en Vastgoed en tevens wordt de waardering van de gronden aangepast aan het gebruik. Hiermee wordt voldaan aan de herziene BBV voorschriften.  In dat voorstel wordt een aantal afboekingen voorgesteld tot een totaalbedrag van ruim € 6 ton. Deze afboeking komt ten laste van het programma grondbeleid en wordt in een separate begrotingswijziging verwerkt.

Terugkoop perceel Dobbelmanterrein
Uitvoering is gegeven aan een vonnis van de rechtbank waarbij de koopovereenkomst is ontbonden en het perceel is teruggekocht. Dit kost € 129.000.

Juridische kosten Slachthuis
In verband met de juridische procedure tegen het Slachthuis is voor een bedrag van € 450.000 aan kosten gemaakt voor juridische ondersteuning. Dit betreft onder meer proceskosten, bestudering stukken, correspondentie en bespreking stukken.

Verkoop Opusgebouw
De verkoop van het Opusgebouw levert een voordeel op van € 1,2 mln.

Onderhandelingsresultaat Waalfront
In februari hebben wij uw raad onder geheimhouding geraadpleegd over het onderhandelingsresultaat Waalfront (brief OB10 / D170051066). Toen hebben we met uw Raad afgesproken een bedrag van €2,6 mln. vrij te laten vallen; dat nemen we nu mee in deze Nota Slotwijzigingen.

Taakmutaties

Suppletie-uitkering bommenregeling
Zie toelichting onder taakmutaties bij het programma Bestuur & Middelen.