Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Financiële tabel

Bedragen * €1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Meldingen

Afwikkeling 2016 MGR

139 v

Taakmutaties

Taakmutatie WSW

523 n

Budgetoverheveling

Niet van toepassing

Totaal meldingen

384 n

Meldingen

Afwikkeling 2016 MGR
Na het opstellen van onze Stadsrekening hebben we de afrekening van de MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen) ontvangen over 2016. Bij nadere analyse is gebleken dat een aantal naverrekeningen over 2016 nog niet verwerkt waren. Het gevolg hiervan is dat  we nu een voordeel kunnen melden van € 139.000.

Taakmutaties

Taakmutatie WSW
In de Meicirculaire 2017 heeft het Rijk de WSW bijdrage, evenals de bijdragen voor het P deel opgehoogd met
€ 523.015. Met deze melding hevelen we deze hogere Rijksbijdrage over naar het programma Werk.