Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Financiële tabel

Bedragen * €1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Meldingen

Subsidie Energieloket; lasten

45 n

Subsidie Energieloket; baten

45 v

Investeringsagenda circulaire economie; lasten

25 n

115 n

Investeringsagenda circulaire economie; baten

25v

115 v

Subsidie Green Capital; lasten

115 n

910 n

75 n

Subsidie green Capital; baten

115 v

910 v

75 v

Budgetoverheveling

Niet van toepassing

Totaal meldingen

0

0

0

Meldingen

Subsidie Energieloket
Het Loket Duurzaam Wonen Plus informeert burgers over het verduurzamen van hun woningen. Dit gebeurt in regionaal verband (MARN-gebied). De VNG en provincie Gelderland ondersteunen dit in 2017 met subsidie. De uitvoering in 2017 verloopt budgettair neutraal.

Investeringsagenda circulaire economie Arnhem-Nijmegen
In het kader van de provinciale Investeringsagenda werkt Nijmegen met de provincie Gelderland en regiogemeenten samen bij het stimuleren van de circulaire economie. In dit kader worden in 2017 en volgende jaren verschillende subsidieprojecten en projecten in co-opdrachtgeverschap opgestart. Een en ander past binnen de gemeentelijke duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen. Gemeentelijke dekking is aanwezig binnen bestaande budgetten. Overige extra lasten en te ontvangen externe middelen verlopen budgettair neutraal; hiervoor vragen wij uw Raad de stadsbegroting 2017 en komende jaren aan te passen. Het gaat bij de Slotwijzigingen 2017 om de volgende nieuwe projecten:

  • Routekaart energietransitie: voor het bepalen van de gemeenschappelijke doelen wordt in 2017 en 2018 een vernieuwde ‘routekaart’ opgesteld, in co-opdrachtgeverschap tussen de gemeenten en provincie. Dekking van de kosten door de regiogemeenten (€ 100.000) komt uit de liquidatiemiddelen van de Stadsregio; Nijmegen is penvoerder voor de uitvoering van dit deel van de kosten. Hiervan naar verwachting € 25.000 in 2017 en € 75.000 in 2018;
  • Haalbaarheidsstudies uitbreiding warmtenet: diverse onderzoeksopdrachten ten behoeve van eventuele uitbreiding van het warmtenet; in co-opdrachtgeverschap met de provincie. Vooralsnog € 40.000 in 2017 uit eigen middelen; in 2018 € 40.000 kosten, te verrekenen met provincie.

Externe subsidies Green Capital 2018:
Bij de Zomernota 2017 heeft uw Raad in zowel 2017 als 2018 € 500.000 aan extra middelen toegekend voor de organisatie van de evenementen in het kader van Nijmegen als ‘European Green Capital 2018’. Provincie Gelderland heeft in 2017 een subsidiebijdrage toegekend van € 1 mln.; de Europese Commissie heeft € 100.000 toegezegd. Via de Slotwijzigingen voegen wij deze extra middelen ad € 1,1 mln. toe aan de begrotingen 2017, 2018 en 2019. Een en ander is budgettair neutraal.