Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Financiële tabel

Bedragen * €1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Meldingen

Popconcerten Goffertpark; extra baten

72 v

Popconcerten Goffertpark; extra lasten

72 n

Subsidiereg. restauratie monumenten; lasten

75 n

Subsidiereg. restauratie monumenten; baten

75 v

Uitvoering Beeldende Kunst; lasten

215 v

Uitvoering Beeldende Kunst; baten

215 n

Externe projecten Archeologie; lasten

1.400 v

Externe projecten Archeologie; baten

1.400 n

Budgetoverheveling

Niet van toepassing

Totaal meldingen

0

Meldingen

Popconcerten Goffertpark
In 2017 zijn er extra opbrengsten binnen gekomen vanwege de concerten die in het Goffertpark hebben plaatsgevonden. Dit geeft een voordeel van € 72.000 voor het programma. Deze concerten zorgen voor een extra belasting op de parken waardoor er extra onderhoud en herstelwerkzaamheden nodig zijn. Het reguliere onderhoudsbudget van Stadsbeheer is niet toereikend om alle schade na evenementen in de parken te dekken. De inkomsten van de popconcerten willen we hier dan ook voor inzetten, zodat de parken voor zowel de bewoners voor het dagelijks gebruik als de organisatoren en bezoekers van toekomstige evenementen een aantrekkelijk evenemententerrein blijven.

Subsidieregeling restauratie monumenten
In 2017 is er een subsidie voor de restauratie aan monumenten verleend. Het subsidiebedrag van € 75.000 is gedekt door een bijdrage van € 50.000 uit onze ISV-reserve, die daarvoor bedoeld is. Daarnaast draagt de provincie € 25.000 bij. We verlagen lasten en baten met € 75.000.

Uitvoering Beeldende Kunst
De projecten voor Beeldende kunst zijn vertraagd. Voor het project Big Bang is voor de tweede maal een vergunningaanvraag bij ODRN aangeleverd. De eerdere vergunningsaanvraag is ingetrokken, vanwege bezwaren van onder ander Rijkswaterstaat. Daarnaast willen we voor de kunsttoepassingen binnenstad aansluiting zoeken bij de motie van uw Raad om pop-upparken; we verwachten dat dit in 2018 kan worden uitgevoerd. We verlagen zowel de baten als de lasten met € 215.000.

Externe projecten archeologie
Er is een positief resultaat van € 200.000 begroot voor deze projecten(projecten met externe opdrachtgevers). Omdat het aantal grote externe projecten drastisch is afgenomen, verwachten we een tekort van € 180.000. We willen dit nadeel binnen programma opvangen en verlagen de lasten en baten met € 1,4 mln. Het is nog onzeker of er sprake is van een structureel effect. Dit wordt onderzocht en in de Zomernota 2018 zullen we hier op terugkomen.