Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Financiële tabel

Bedragen * €1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Meldingen

Effecten meicirculaire

395 v

Effecten septembercirculaire

1.619 n

Afdelingsresultaten

Taakstelling strategische opgave organisatie

996 n

Taakstelling IKB  

400 n

Dekkingstekort centrale overhead

900 n

Vrijval taakmutaties

47 n

Vrijval stelpost WWB

147 v

Dividenduitkering

316 v

Administratieve correctie treasuryresultaat  

213 n

Onderzoek Markten; post Onvoorzien ontoereikend  

50 n

Extra kosten herbeoordeling werkvoorraad WOZ

300 n

Liquidatie GR Stadsregio: voordeel eindafrekening

608 v

Meerwerk accountant  

110 n

Meldingen, budget neutraal

Formatie-uitbreiding bureau Gemeentebelastingen

51 n

51 n

51 n

51 n

51 n

Formatie-uitbreiding ten laste van stelpost

51 v

51 v

51 v

51 v

51 v

Uitvoeringskosten Participatiewet

39 v

39 v

39 v

39 v

39 v

Uitkering gemeentefonds

5.813 v

Reservering taakmutaties gemeentefonds

5.813 n

Taakmutaties

Suppletie-uitkering bommenregeling

234 v

Taakmutaties E&W, Z&W

3.918 v

Budgetoverheveling

Niet van toepassing

Totaal meldingen

1.022 v

39 v

39 v

39 v

39 v

Meldingen

Effecten meicirculaire
In de brief van 12 juni 2017 aan uw Raad is een voordelig effect over 2017 gemeld van € 0,4 mln. Bij deze Nota Slotwijzigingen verwerken we dit effect in de begroting.

Effecten septembercirculaire
De doorrekening van de septembercirculaire 2017 ten opzichte van de meicirculaire 2017 toont een nadeel van € 1,6 mln. In de brief over de Septembercirculaire 2017 wordt uw Raad hierover nader geïnformeerd.

Afdelingsresultaten
De overschrijdingen op de organisatiekosten betreffen:

  • taakstelling strategische opgave organisatie: in de Zomernota 2017 hebben we drie bezuinigingen samengevoegd en aangegeven deze mee te nemen in de strategische organisatieontwikkeling. Bezuinigingsbedrag is € 996.000;
  • ·taakstelling IKB (Individueel Keuze Budget): dit betreft een budget van € 0,4 mln. dat onder meer door besparing op inhuur terugverdiend moet worden;
  • dekkingstekort centrale overhead: voor 2017 verwachten we een tekort van € 0,9 mln. Dit nadeel bestaat uit directe kosten van het betrokken personeel en overheadkosten die niet zijn gedekt.

De overschrijdingen op de organisatiekosten, onder andere veroorzaakt door (delen van) taakstellingen die nog gehaald moeten worden, hebben onze aandacht. Dit oplossen vordert moeizaam, omdat de afgelopen jaren veel is bezuinigd op de organisatie. De totale bezuinigingstaakstelling op organisatiekosten bedroeg in onze en voorgaande collegeperiode in totaal € 14,5 mln., waarvan € 1 mln. nog niet is ingevuld.
We willen de overschrijdingen op de organisatiekosten structureel oplossen. Het afgelopen jaar hebben we een organisatieontwikkeling in gang gezet. Dit moet onder andere de eenheid van werken, de afstemming tussen vakgebieden en de aansturing van met name grote opgaven verbeteren. Een uitgangspunt van de organisatieontwikkeling is dat we onze inhoudelijke/maatschappelijke opgaven zo doelmatig mogelijk blijven realiseren. De eerste maatregelen zijn al genomen, onder andere op het gebied van sturing, maar ook op structuur, zoals het benoemen van een zelfstandige concern controller.
Onderdelen van deze ontwikkeling zijn het eenvoudiger maken van de organisatiesturing en het opzetten van een nulbegroting. Wij verwachten dat deze en andere maatregelen financiële effecten hebben, waarmee we de nog resterende bezuinigingsopgaven voor de organisatie in de loop van 2018 structureel oplossen.

Vrijval taakmutaties
De taakmutatie basisregistratie van € 47.000 vervalt. Hiervoor is geen dekking binnen de programma's.

Vrijval stelpost WWB
Het doel van de stelpost is tweeledig, namelijk enerzijds het nivelleren van schommelingen in de volumeontwikkeling van de bijstandsontvangers in de gemeentefondsuitkering, en anderzijds om ervoor te zorgen dat de capaciteit van onze uitvoeringsorganisatie aansluit op de aantallen bijstandsontvangers.
De stelpost van € 147.000 kan vrijvallen, omdat  beide aspecten in onze Begroting verwerkt zijn.

Dividenduitkering
De dividenduitkering 2016 en 2017 van DAR en BNG zal een voordeel opleveren van € 316.000.
De uitkering 2016 van DAR is € 114.000 hoger dan geraamd. De verkoop van de aandelen levert € 5.000 minder op dan geraamd. Per saldo een voordeel van € 109.000. De verwachte dividenduitkering van de BNG levert een voordeel op van € 207.000.

Administratieve correctie treasuryresultaat
Vanuit het programma Bestuur & Middelen worden de rentelasten voor activa als opbrengst verantwoord bij het programma Bestuur & Middelen en als lasten bij de desbetreffende programma's. Dit effect is dus budgetneutraal. Bij de Zomernota 2017 zijn de lagere rentelasten bij de desbetreffende programma's aangepast.  De lagere opbrengst was niet meegenomen. Dit leidt tot een nadeel van € 213.000.

In verband met de aanhoudende lage rente op langlopende leningen hebben we in 2017 twee leningen afgesloten met een looptijd van respectievelijk 15 en 20 jaar. Het betreft de herfinanciering van aflopende leningen. Dit wijkt af van de genoemde termijn van 10 jaar in de paragraaf financiering begroting 2017. Hiermee behaalt Nijmegen op termijn rentevoordelen en neemt de duurzaamheid van onze financiering toe.

Onderzoek Markten; post onvoorzien ontoereikend
Begin dit jaar is door uw Raad besloten in het kader van de ‘Aanpak Nijmeegse warenmarkten’ een bedrag van € 150.000 ten laste van onvoorzien te brengen. Eerder is de post onvoorzien met ingang van 2017 structureel verlaagd  tot een bedrag van € 100.000. Daarom brengen we de werkelijke uitgaven  van € 100.000 ten laste van de post onvoorzien en € 50.000 ten laste van algemene middelen.

Extra kosten herbeoordeling werkvoorraad WOZ
Onderzoek en extra inspanning bij de herbeoordeling van de werkvoorraad WOZ heeft een kostenuitzetting (inhuur onderzoeksbureau en medewerkers) van € 0,3 mln. tot gevolg.  In 2017 kwam de beschikbare capaciteit onder druk te staan, omdat:

  • de waarderingskamer eist dat voor taxatie 20% van ons areaal daadwerkelijk gezien wordt. Twee medewerkers hebben dit jaar daarom 16.000 panden bezocht;
  • de groei van de stad betekent dat we meer panden moeten taxeren na oplevering van bouwactiviteiten;
  • de achterstand in de werkvoorraad wordt deels ingelopen in 2017.

Liquidatie GR Stadsregio: voordeel eindafrekening
De liquidatie van de stadsregio is voltrokken. Wij verwachten voor de Gemeente Nijmegen een liquidatie- uitkering van € 0,6 mln.

Meerwerk accountant
In het kader van de jaarrekeningcontrole verricht de accountant, door de uitbreiding van de controledossiers, in de periode 2015-2017 voor gemiddeld € 37.000 per jaar aan meerwerk. De extra kosten over deze periode nemen we mee in begrotingsjaar 2017.

Meldingen, budget neutraal

Uitvoeringskosten Participatiewet
Betreft extra kosten voor de uitvoering van de Participatiewet; zie toelichting bij programma Inkomen & Armoedebestrijding.

Formatie-uitbreiding bureau Gemeentebelastingen
Binnen bureau Gemeentebelastingen is de werkdruk op incassogebied voor BUIG de laatste jaren toegenomen. De afgelopen jaren hebben we extra formatieve inzet gedekt uit incidentele middelen. We stellen bij deze nota voor de werkelijke en toegestane formatie in overeenstemming te brengen en de toegestane formatie daarom met 1 fte uit te breiden. Deze uitbreiding van € 51.000 is budgetneutraal en wordt vanaf 2017 structureel gedekt uit de stelpost uitvoeringskosten WWB.

Uitkering gemeentefonds, reservering taakmutaties gemeentefonds
We ontvangen € 5,8 mln. aan taakmutaties, die we reserveren op stelpost. Zie voor de bestemming van deze stelpost de toelichting onder het kopje ‘taakmutaties’. De bestemming van het resterende deel van deze stelpost is of wordt via separate voorstellen aan uw Raad voorgelegd.

Taakmutaties
Wij hebben bij deze de onder taakmutaties opgenomen bedragen ondergebracht bij de betreffende programma’s.

Suppletieuitkering bommenregeling
Uit het Gemeentefonds ontvangen we een bedrag voor het detecteren en ruimen van explosieven. In deze nota brengen we deze middelen onder bij de programma's Mobiliteit, Openbare Ruimte en Grondbeleid.

Taakmutaties E&W, Z&W
Een inhoudelijke toelichting op deze taakmutaties treft u aan bij de programma’s Economie en Werk (specifieke uitkering; € 0,52 mln.) en Zorg en Welzijn (generieke uitkeringen; € 3,4 mln.).