Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Totaalbeeld

Samenvatting
Het beeld dat we nu hebben wijkt op hoofdlijnen niet af van het inzicht dat we bij de Zomernota hadden. Het verwachte tekort was bij de Zomernota € 3,4 mln. Nu koersen we op een tekort van € 4,2 mln. Met de voordelen die we deze nota melden, kunnen we niet alle nadelen opvangen.

Een belangrijke oorzaak daarvan is gelegen in effecten die geheel buiten onze invloedsfeer liggen, zoals de lagere uitkering uit het gemeentefonds en de stelselwijziging vanwege het BBV.

Maar er zijn ook financiële nadelen waar we eigenlijk trots op moeten zijn, omdat ze feitelijk het gevolg zijn van goed gedrag van bewoners en bezoekers. We hebben het dan over de lagere opbrengst uit parkeerboetes en de afname van de verkoop van groene huisvuilzakken.

Er is nog een aantal onzekerheden. Het grootste risico zit in de ontwikkeling van de uitgaven bij Zorg en Welzijn. Uw raad is onlangs geïnformeerd over het interventieplan Zorg en Welzijn en weet dat de bodem van de bestemmingsreserves in zicht is. Bij de Stadsrekening zal mogelijk een beroep moeten worden gedaan op de algemene reserve.

Totaalbeeld
In onderstaande tabel zijn alle afwijkingen opgenomen die het resultaat bepalen bij deze Nota Slotwijzigingen. Met uitzondering van de budgetoverhevelingen hebben we andere budget neutrale effecten niet in de tabel opgenomen; die worden bij de desbetreffende programma's (zie bijlage I) toegelicht.

Bedragen * € 1.000

 Programma

2017

2018

Meldingen

Gemeentefonds

Effecten meicirculaire

Bestuur & Middelen

395 v

Effecten septembercirculaire

Bestuur & Middelen

1.619 n

Afdelingsresultaten

Taakstelling strategische opgave organisatie

Bestuur & Middelen

996 n

Taakstelling IKB

Bestuur & Middelen

400 n

Dekkingstekort centrale overhead

Bestuur & Middelen

900 n

Vrijval taakmutaties

Bestuur & Middelen

47 n

Vrijval stelpost WWB

Bestuur & Middelen

147 v

Dividenduitkering

Bestuur & Middelen

316 v

Administratieve correctie treasuryresultaat

Bestuur & Middelen

213 n

Onderzoek Markten; post onvoorzien ontoereikend

Bestuur & Middelen

50 n

Extra kosten herbeoordeling werkvoorraad WOZ

Bestuur & Middelen

300 n

Liquidatie GR Stadsregio: voordeel eindafrekening

Bestuur & Middelen

608 v

Meerwerk accountant

Bestuur & Middelen

110 n

Afwikkeling 2016 MGR

Economie & Werk

139 v

Terugkoop perceel Dobbelmanterrein

Grondbeleid

129 n

Juridische kosten Slachthuis

Grondbeleid

450 n

Verkoop Opusgebouw

Grondbeleid

1.215 v

Onderhandelingsresultaat Waalfront

Grondbeleid

2.600 v

Lagere opbrengst Parkeerboetes

Mobiliteit

800 n

Niet ingezette middelen WePod

Mobiliteit

100 v

Niet realiseerbare extra reclame inkomsten

Openbare Ruimte

300 n

Lagere opbrengst verkoop groene zakken

Openbare Ruimte

400 n

Nagekomen voordeel over 2016 vanwege ingezameld plastic

Openbare Ruimte

200 v

Huurderving wegens leegstand

Sport & Accommodaties

200 n

Tekort op opbrengst externe projecten

Sport & Accommodaties

250 n

Netto verkoopopbrengst diverse objecten

Sport & Accommodaties

2.900 v

Exploitatie sportaccommodaties

Sport & Accommodaties

66 n

Huurderving

Sport & Accommodaties

60 n

Aanpassing onttrekking reserve Duurzaamheid

Sport & Accommodaties

63 n

Afrekening jaarrekening 2016 ODRN

Stedelijke Ontwikkeling

50 v

Afrekening onderhanden werk 2016 ODRN

Stedelijke Ontwikkeling

375 n

Leges vergunningverlening bouwen

Stedelijke Ontwikkeling

1.030 n

Leges ruimtelijke inrichting

Stedelijke Ontwikkeling

110 n

Bewonersactiviteiten

Wijkontwikkeling

75 v

Lagere onttrekking reserve starterslening

Wonen

110 n

SUBTOTAAL MELDINGEN

233 n

Budgetoverheveling

Voorziening besluit woninggebonden subsidies (BWS)

Wonen

350 v

350 n

Verrekening Saldireserve

350 n

350 v

SUBTOTAAL BUDGETOVERHEVELING

0

0

Totaal

233 n

0

De budgetoverhevelingen leiden per saldo tot een overboeking van € 0,35 mln. naar begrotingsjaar 2018 en worden via de Saldireserve tussen de begrotingsjaren verrekend.

Hierna geven we een toelichting op de afwijkingen. In de bijlage Programma's is een volledige toelichting per programma opgenomen en zijn ook alle budget neutrale effecten toegelicht, waaronder taakmutaties uit het Gemeentefonds en mutaties op bestemmingsreserves.

De taakmutaties raken de programma's Bestuur & Middelen, Economie en Werk, Grondbeleid, Mobiliteit, Openbare Ruimte en Zorg en Welzijn.

De mutaties op bestemmingsreserves betreffen:

  • uitvoeringsregelingen bij de programma's Cultuur, Cultuurhistorie en citymarketing en Wonen (subsidieregeling restauratie monumenten, uitvoering beeldende kunst, startersleningen);
  • inzet bestemmingsreserve Zorg en Welzijn voor afrekening over 2016 (€ 2,6 mln.) en tekorten 2017 (€ 3,0 mln.).