Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Investeringen

Een aantal investeringen zal dit jaar niet of niet geheel worden afgewikkeld. Bij het opmaken van de Stadsrekening 2017 maken we de balans op en maken dan ook een doorberekening van de afschrijvings- en rentelasten (kapitaallasten). Het meerjarige effect van die berekening nemen we mee in de Zomernota 2018; zoals het er nu naar uitziet verwachten we daarbij geen significante nadelige effecten ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting.

Wijzigingen
Bij de oplading van kredieten geven we aan als er bijdragen of subsidies verwacht worden, als dekking van de investeringsuitgaven. Als de bijdragen definitief zijn, verwerken we ontvangst en uitgave van deze middelen bij het desbetreffende krediet. Het betreft bijdragen in het kader van het Fietsstimuleringsplan, Waalbrug en Binnenstad bereikbaar. Omdat zowel baten als lasten worden aangepast, is de wijziging budget neutraal. Daarnaast hevelen we van twee kredieten bedragen over naar het krediet waarin het desbetreffende project wordt meegenomen.
Bovenstaande bijstellingen zijn meegenomen in de begrotingswijziging ‘Technische Wijzigingen Slotwijzigingen 2017’(BW-01593).

Melding
In de Zomernota 2017 hebben we over de afwikkeling van de Damwand gemeld dat er twee nog lopende procedures zijn in het kader van nadeelcompensatie. Inmiddels zijn deze twee zaken afgerond. Dit heeft geleid tot € 149.000 extra kosten. Na verwerking van dit nadeel kunnen we dit project afsluiten.
We hebben deze wijziging meegenomen in de begrotingswijziging 'Meldingen Slotwijzigingen 2017' (BW-01592).

Meer informatie over de wijzigingen en melding, en over de voortgang is opgenomen in de bijlage 'Investeringen'.