Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Voorstel

 

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel

29 november 2017 /  113 / 2017

Fatale termijn: besluitvorming vóór:

31 december 2017
 

Onderwerp

Slotwijzigingen 2017

Programma / Programmanummer

Bestuur & Middelen / 1042

Portefeuillehouder

H. Tiemens

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 14 november 2017

Samenvatting

Voor u ligt de nota Slotwijzigingen 2017. Met deze bestuursrapportage informeren wij u over de uitvoering van de Stadsbegroting 2017 en melden we financiële afwijkingen (peildatum 1 oktober 2017) ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de begroting zijn opgenomen. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers.
 

Voorstel om te besluiten

  1. de nota Slotwijzigingen 2017 vast te stellen;
  2. de 'Bestemmingsreserve Masterplan BUIG' in te stellen ten behoeve van de uitvoering van het Masterplan BUIG;
  3. voor begrotingsjaar 2017 het subsidieplafond voor deskundigheidsbevordering vallend onder het programma Sport en Accommodaties te verhogen tot € 12.000;
  4. begrotingswijziging  BW-01592 (Meldingen Slotwijzigingen 2017) en BW-01593 (Technische Wijzigingen Slotwijzigingen 2017) vast te stellen.