Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Overig

Hierna volgen vier bijlagen. De eerste bijlage geeft per programma een totaalbeeld van alle meldingen en winstwaarschuwingen. Behalve de meldingen en winstwaarschuwingen die u hiervoor heeft gelezen, treft u bij ieder programma ook informatie aan over meldingen die budget neutraal zijn en een nadere toelichting op de taakmutaties, die ook budget neutraal zijn. Deze budget neutrale meldingen zijn zowel in de tabellen als in de toelichting duidelijk weergegeven. De bedragen die in de tabellen zijn opgenomen, zijn meegenomen in de begrotingswijziging BW-01592 (Meldingen Slotwijzigingen 2017).

In de bijlage Begrotingswijzigingen is een tabel opgenomen met technische wijzigingen (BW-01593). Bij deze wijzigingen gaat het enkel om aanpassingen ter uitvoering van eerder genomen besluiten, dan wel om noodzakelijke correcties in de begrotingsramingen zonder dat er een beleidsinhoudelijke keuze aan de orde is en - uiteraard - zonder budgettair effect. We volstaan hier met een verwijzing naar de bijlage ‘Begrotingswijzigingen’.

Vervolgens geven we in de bijlage Bezuinigingen nadere informatie over de voortgang van de bezuinigingen en de nog openstaande bezuinigingsopgaven.

Tot slot geven we in de bijlage 'Investeringen' een nadere toelichting op de voorgestelde begrotingsaanpassing. De aanpassingen zijn meegenomen in BW-01592 (Meldingen Slotwijzigingen 2017). In die bijlage is zoals te doen gebruikelijk ook een voortgangsmelding opgenomen.