Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Effect Stadsbegroting en saldireserve

Bij de Zomernota 2017 hebben we ten aanzien van het lopende begrotingsjaar het financiële beeld gepresenteerd. De Zomernota 2017 is door uw Raad als volgt vastgesteld:

bedragen * € 1.000

2017

Zomernota 2017

3.089 n

Amendement Nijmegen nog socialer, duurzamer en ondernemender

281 n

Beeld Zomernota 2017 (exclusief Meicirculaire)

3.370 n

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, gingen we er bij de Zomernota 2017 vanuit dat het tekort in 2017 uit zou komen op een bedrag van € 3,4 mln. De meldingen bij de Nota Slotwijzigingen komen uit op een nadeel van € 0,2 mln. Daarnaast merken we op dat we dit najaar in verband met de herziene BBV-voorschriften aan uw raad een afboekingsvoorstel van een aantal strategische gronden voor zullen leggen. Dat leidt tot een nadeel van € 0,64 mln. en nemen we mee in de begrotingswijziging bij het desbetreffende Raadsvoorstel. Daarmee wordt het beeld als volgt.

bedragen * € 1.000

2017

Financieel beeld Zomernota 2017

3.370 n

Financiële effecten Nota Slotwijzigingen 2017

233 n

Raadsvoorstel afboeking Strategische Gronden vanwege stelselwijziging

646 n

Financieel beeld na verwerking Nota Slotwijzigingen

4.249 n

In de Stadsbegroting 2018 is een meerjarige doorkijk van de Saldireserve opgenomen. In dat beeld is uitgegaan van het resultaat over 2017 zoals bekend bij de Zomernota 2017. We zien nu geen aanleiding om een bijstelling te doen op dat meerjarige beeld, omdat er nog veel onzekerheden zijn (zie de winstwaarschuwingen) waarvan nu niet is te voorspellen of deze voor- of nadelig uitpakken. Dat weten we bij het opstellen van de Stadsrekening 2017.

Met het oog op toekomstige ontwikkelingen willen we behoedzaam om blijven gaan met financiële mee- en tegenvallers. Daarom blijven wij ons inspannen om ons bestaande financiële beleid zorgvuldig na te leven en een zo gunstig mogelijk financieel resultaat in 2017 te behalen. Dat houdt tevens in dat alle niet-geprognosticeerde voordelen ter expliciete heroverweging aan ons College worden voorgelegd, zodat wij de bewuste en integrale afweging kunnen maken om deze voordelen ofwel in te zetten ter compensatie voor niet- voorziene nadelen die na de Slotwijzigingen nog naar boven komen ofwel om zwaarwegende redenen in te zetten voor (onvoorziene) knelpunten.