Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Budgetoverheveling

Voorziening Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)
Bij de Stadsrekening 2016 is gebleken dat de voorzieningen BWS (€ 350.000) niet voldoet aan de vereisten van een voorziening. Wij stellen dan ook voor om deze voorzieningen vrij te laten vallen en door middel van budgetoverheveling in 2018 beschikbaar te houden. De middelen uit de BWS voorziening zijn bestemd voor volkshuisvesting. Bij raadsbesluit 104/2013  zijn daartoe de volgende doelen benoemd: projecten met wonen en zorg, collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) , implementatie GPR methodiek (duurzaamheid) en stimulering woningmarkt. CPO en GPR zijn uitgevoerd. In 2017 zijn geen middelen besteed, omdat de planontwikkeling van projecten wonen met zorg is vertraagd.  In 2018 willen we de middelen dan ook primair inzetten voor het realiseren van projecten voor wonen met zorg.  Op deze wijze kunnen we tegemoet komen aan de stijgende vraag naar woningen met een combinatie van zorg en voorzieningen. De belangrijkste criteria voor toekenning zijn een tekort in de exploitatie, een substantieel deel goedkope woningen en de aanwezigheid van zorgaanbod en -voorzieningen. Een aantal van deze projecten zit momenteel in de planontwikkelingsfase. Daarnaast bekositigen  we uit de BWS-middelen in 2018 nader onderzoek naar doelgroepen voor middeldure huur.