Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Winstwaarschuwingen

We toetsen twee keer per jaar, bij de Stadsbegroting en -rekening, alle risico’s. In de tussentijdse verantwoording kijken we daarom alleen naar afwijkingen voor zover die voor het lopende begrotingsjaar relevant zijn. We nemen alleen de belangrijkste onzekerheden mee. Dat zijn onzekerheden die: bestuurlijk relevant zijn en/of een financiële impact groter dan € 100.000 hebben, niet volledig te kwantificeren zijn en mogelijk een positief of negatief effect hebben op het rekeningresultaat. Of deze onzekerheden zich daadwerkelijk voordoen en in welke mate zal blijken uit een latere rapportage. Hieronder geven we per programma inzicht in de belangrijkste onzekerheden.

Bedragen * € 1.000

 Programma

van

tot

Voorziening wethouderspensioenen

Bestuur & Middelen

pm

pm

Armoedebestrijding

Inkomen & Armoedebest.

pm

pm

Bijstandsuitkeringen

Inkomen & Armoedebest.

0 v

900 v

Parkeergelden

Mobiliteit

200 n

200 v

Internationaal fietsevenement VeloCity

Mobiliteit

0 n

200 v

Zorg & Welzijn - totaal

Zorg & Welzijn

6.000 n

0

Totaal

6.200 n + pm

1.300 v + pm

Voorziening wethouderspensioenen
Jaarlijks wordt de hoogte van de pensioenen van de (voormalige) wethouders geactualiseerd en aan de voorziening toegevoegd. De waarde wordt vastgesteld op 31 december van het jaar. Voor 2016 werd bij de jaarrekening € 0,7 mln. in de voorziening gestort. Over de omvang 2017 kunnen we nu geen uitspraak doen vanwege onzekerheden over de rentestand.

Armoedebestrijding
De Gemeente Nijmegen betaalt aan bewindvoerders het lage tarief voor bewindvoeringskosten. In 80 gevallen (vertegenwoordigd door 20 bewindvoerderskantoren) is hier bezwaar tegen gemaakt. Op 1 november heeft de rechter uitspraak gedaan in het nadeel van de gemeente Nijmegen. Dat betekent dat de gemeente met terugwerkende kracht aan de 80 bezwaarmakers het verschil tussen het hoge en het lage tarief moet betalen. Dit leidt tot een nadeel van € 30.000 dat we waarschijnlijk binnen het programma kunnen opvangen. Of de uitspraak van de rechter verdere consequenties heeft, wordt op dit moment nog onderzocht. Daarover rapporteren we in de Stadsrekening.

Bijstandsuitkeringen
Eind september is het definitieve BUIG budget 2017 bekend geworden. Er is nog onzekerheid over de verdere bijstandsuitgaven in het jaar 2017. We schatten het mogelijke voordeel in op maximaal € 0,9 mln.

Parkeergelden
De parkeeropbrengsten zijn sterk onderhevig aan seizoen en weersinvloeden. Zeker in het najaar en de winter vertonen de opbrengsten doorgaans een grillig beeld en zijn daardoor moeilijk te prognosticeren. Wij nemen hiervoor een winstwaarschuwing op van plus/min € 0,2 mln.

Internationaal fietsevenement VeloCity
Wij hebben met de gemeente Arnhem het internationale fietsevenement ’Velo-city 2017’succesvol georganiseerd. Voor mogelijke financiële tegenvallers was een post onvoorzien opgenomen van € 0,2 mln. Als er geen afwijkingen zijn bij de definitieve subsidievaststelling en zekerheid is over het wegblijven van na-ijlende uitgaven, kan deze post volledig vrijvallen. We verwachten dat we dit in de Stadsrekening 2017 kunnen verwerken.

Zorg & Welzijn - totaal
Bij de Zomernota 2017 hebben we een winstwaarschuwing afgegeven binnen een bandbreedte van € 3 mln. en € 7 mln. Deze bandbreedte was gebaseerd op de voorlopige cijfers 2016, waarbij we nog geen zicht hadden op de eindafrekening zorgkosten 2016. Inmiddels hebben we inzicht in de definitieve zorgkosten 2016. Deze eindafrekening van € 2,6 mln. willen we dekken uit de bestemmingsgreserve Wmo-Jeugd.

Bovendien hebben we de prognose over 2017 geactualiseerd. Deze prognose is voor Wmo en Jeugd grotendeels gebaseerd op de geëxtrapoleerde productie over de periode januari t/m juli 2017 en op de inzichten vanuit 2016. Uiteraard blijft er sprake van onzekerheid. Zoals in onze brief over het interventieplan gecommuniceerd,  hanteren wij daartoe de bandbreedte.

We voorzien nu voor 2017 een verdere verslechtering van het financiële beeld. We gaan uit van een negatief resultaat dat varieert in een bandbreedte van € 3 tot € 9 mln. De ondergrens van € 3 mln. achten wij dermate zeker, dat wij deze middels een melding willen dekken uit de bestemmingsreserve Wmo-Jeugd. Na verwerking van deze melding, resteert een winstwaarschuwing tussen € 0 en € 6 mln. (nadeel).

Met onze brief over het Interventieplan Zorg en Welzijn hebben wij uw Raad in september jl. geïnformeerd over de financiële ontwikkeling van het programma Zorg en Welzijn. Dat interventieplan is erop gericht de financiële tekorten de komende jaren zo veel mogelijk te beperken. Met de mogelijkheden die er zijn om het tekort in 2017 te beperken is rekening gehouden.  In januari 2018 leggen wij u een raadsvoorstel voor met maatregelen voor het begrotingsjaar 2018.

Bij de Stadsrekening 2017 zullen we meer duidelijkheid hebben. Mogelijk zal de bestemmingsreserve Wmo-Jeugd ontoereikend zijn om de verwachte tekorten op te vangen.