Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Meldingen

Effecten meicirculaire
In de brief van 12 juni 2017 aan uw Raad is een voordelig effect over 2017 gemeld van € 0,4 mln. Bij deze Nota Slotwijzigingen verwerken we dit effect in de begroting.

Effecten septembercirculaire
De doorrekening van de septembercirculaire 2017 ten opzichte van de meicirculaire 2017 toont een nadeel van € 1,6 mln. In de brief over de Septembercirculaire 2017 wordt uw Raad hierover nader geïnformeerd.

Afdelingsresultaten
De overschrijdingen op de organisatiekosten betreffen:

  • taakstelling strategische opgave organisatie: in de Zomernota 2017 hebben we drie bezuinigingen samengevoegd en  aangegeven deze mee te nemen in de strategische organisatieontwikkeling. Bezuinigingsbedrag is € 996.000;
  • taakstelling IKB (Individueel Keuze Budget): dit betreft  een budget van € 0,4 mln. dat onder meer door besparing op inhuur terugverdiend moet worden;
  • dekkingstekort centrale overhead: voor 2017 verwachten we een tekort van € 0,9 mln. Dit nadeel bestaat uit directe kosten van het betrokken personeel en overheadkosten die niet zijn gedekt.

De overschrijdingen op de organisatiekosten, onder andere veroorzaakt door (delen van) taakstellingen die nog gehaald moeten worden, hebben onze aandacht. Dit oplossen vordert moeizaam, omdat de afgelopen jaren veel is bezuinigd op de organisatie. De totale bezuinigingstaakstelling op organisatiekosten bedroeg in onze en voorgaande collegeperiode in totaal € 14,5 mln., waarvan € 1 mln. nog niet is ingevuld.
We willen de overschrijdingen op de organisatiekosten structureel oplossen. Het afgelopen jaar hebben we een organisatieontwikkeling in gang gezet. Dit moet onder andere de eenheid van werken, de afstemming tussen vakgebieden en de aansturing van met name grote opgaven verbeteren. Een uitgangspunt van de organisatieontwikkeling is dat we onze inhoudelijke/maatschappelijke opgaven zo doelmatig mogelijk blijven realiseren. De eerste maatregelen zijn al genomen, onder andere op het gebied van sturing, maar ook op structuur, zoals het benoemen van een zelfstandige concern controller.
Onderdelen van deze ontwikkeling zijn het eenvoudiger maken van de organisatiesturing en het opzetten van een nulbegroting. Wij verwachten dat deze en andere maatregelen financiële effecten hebben, waarmee we de nog resterende bezuinigingsopgaven voor de organisatie in de loop van 2018 structureel oplossen.

Vrijval taakmutaties
De taakmutatie basisregistratie van € 47.000 vervalt. Hiervoor is geen dekking binnen de programma's.

Vrijval stelpost WWB
Het doel van de stelpost is tweeledig, namelijk enerzijds het nivelleren van schommelingen in de volumeontwikkeling van de bijstandsontvangers in de gemeentefondsuitkering, en anderzijds om ervoor te zorgen dat de capaciteit van onze uitvoeringsorganisatie aansluit op de aantallen bijstandsontvangers.
De stelpost van € 147.000 kan vrijvallen, omdat  beide aspecten in onze Begroting verwerkt zijn.

Dividenduitkering
De dividenduitkering 2016 en 2017 van DAR en BNG zal een voordeel opleveren van € 316.000.
De uitkering 2016 van DAR is € 114.000 hoger dan geraamd. De verkoop van de aandelen levert € 5.000 minder op dan geraamd. Per saldo een voordeel van € 109.000. De verwachte dividenduitkering van de BNG levert een voordeel op van € 207.000.

Administratieve correctie treasuryresultaat
Vanuit het programma Bestuur & Middelen worden de rentelasten voor activa als opbrengst verantwoord bij het programma Bestuur & Middelen en als lasten bij de desbetreffende programma's. Dit effect is dus budgetneutraal. Bij de Zomernota 2017 zijn de lagere rentelasten bij de desbetreffende programma's aangepast.  De lagere opbrengst was niet meegenomen. Dit leidt tot een nadeel van € 213.000.

In verband met de aanhoudende lage rente op langlopende leningen hebben we in 2017 twee leningen afgesloten met een looptijd van respectievelijk 15 en 20 jaar. Het betreft de herfinanciering van aflopende leningen. Dit wijkt af van de genoemde termijn van 10 jaar in de paragraaf financiering begroting 2017. Hiermee behaalt Nijmegen op termijn rentevoordelen en neemt de duurzaamheid van onze financiering toe.

Onderzoek Markten; post onvoorzien ontoereikend
Begin dit jaar is door uw Raad besloten in het kader van de ‘Aanpak Nijmeegse warenmarkten’ een bedrag van € 150.000 ten laste van onvoorzien te brengen. Eerder is de post onvoorzien met ingang van 2017 structureel verlaagd tot een bedrag van € 100.000. Daarom brengen we de werkelijke uitgaven van € 100.000 ten laste van de post onvoorzien en € 50.000 ten laste van algemene middelen.

Extra kosten herbeoordeling werkvoorraad WOZ
Onderzoek en extra inspanning bij de herbeoordeling van de werkvoorraad WOZ heeft een kostenuitzetting (inhuur onderzoeksbureau en medewerkers) van € 0,3 mln. tot gevolg.  In 2017 kwam de beschikbare capaciteit onder druk te staan, omdat:

  • de waarderingskamer eist dat voor taxatie 20% van ons areaal daadwerkelijk gezien wordt. Twee medewerkers hebben dit jaar daarom 16.000 panden bezocht;
  • de groei van de stad betekent dat we meer panden moeten taxeren na oplevering van bouwactiviteiten;
  • de achterstand in de werkvoorraad wordt deels ingelopen in 2017.

Liquidatie GR Stadsregio: voordeel eindafrekening
De liquidatie van de stadsregio is voltrokken. Wij verwachten voor de Gemeente Nijmegen een liquidatie-uitkering van € 0,6 mln.

Meerwerk accountant
In het kader van de jaarrekeningcontrole verricht de accountant, door de uitbreiding van de controledossiers, in de periode 2015-2017 voor gemiddeld € 37.000 per jaar aan meerwerk. De extra kosten over deze periode nemen we mee in begrotingsjaar 2017.

Afwikkeling 2016 MGR
Na het opstellen van onze Stadsrekening hebben we de afrekening van de MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen) ontvangen over 2016. Bij nadere analyse is gebleken dat een aantal naverrekeningen over 2016 nog niet verwerkt waren. Het gevolg hiervan is dat we nu een voordeel kunnen melden van € 139.000.

Terugkoop perceel Dobbelmanterrein
Uitvoering is gegeven aan een vonnis van de rechtbank waarbij de koopovereenkomst is ontbonden en het perceel is teruggekocht. Dit kost  € 129.000.

Juridische kosten Slachthuis
In verband met de juridische procedure tegen het Slachthuis is voor een bedrag van € 450.000 aan kosten gemaakt voor juridische ondersteuning. Dit betreft onder meer proceskosten, bestudering stukken, correspondentie en bespreking stukken.

Verkoop Opusgebouw
De verkoop van het Opusgebouw levert een voordeel op van € 1,2 mln.

Onderhandelingsresultaat Waalfront
In februari hebben wij uw raad onder geheimhouding geraadpleegd over het onderhandelingsresultaat Waalfront (brief OB10 / D170051066). Toen hebben we met uw Raad afgesproken een bedrag van €2,6 mln. vrij te laten vallen; dat nemen we nu mee in deze Nota Slotwijzigingen.

Lagere opbrengst Parkeerboetes
De opbrengsten voor foutparkeerders vallen ten opzichte van de begroting € 0,8 mln. lager uit. Deze verwachting is conform de bij de zomernota 2017 afgegeven winstwaarschuwing. De oorzaken van de lagere opbrengst zitten deels in de hoge betalingsgraad, maar ook vooral in een verdere doorvoering van digitalisering en een hoge stijging van het aantal klanten dat via mobiel parkeren betaalt.
Wij hebben bijgestuurd door een lagere inzet van toezicht. Dit leidt tot een voordeel van € 0,5 mln.  dat in het bedrijfsvoeringsresultaat van de gemeentelijke organisatie valt.

Niet ingezette middelen WePod
In deze nota laten wij het budget van € 0,1 mln. voor een pilot met zelfrijdend vervoer via de WePod vrijvallen. Uitvoering van een volwaardige pilot is financieel niet haalbaar. Bovendien zien wij onvoldoende meerwaarde voor de gemeente om een actieve rol te spelen in de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen. Dit hoort meer thuis bij marktpartijen. Tot slot is uw Raad nog in beraad over het openbaar vervoer in de binnenstad. Als er een aanvullend kleinschalig vervoerssysteem nodig is, is een onbemenst systeem geen oplossing, omdat de techniek nog in de kinderschoenen staat. We blijven de ontwikkelingen van deze techniek met belangstelling volgen.

Niet realiseerbare extra reclame inkomsten
Bij de Zomernota 2016 heeft uw Raad besloten de bezuinigingstaakstelling van structureel € 500.000 af te ramen naar € 300.000 in 2016 en 2017. Desondanks wordt de taakstelling van € 0,3 mln.  in 2017 niet gerealiseerd.

Lagere opbrengst verkoop groene zakken
In de Zomernota 2017 is een tekort over het jaar 2016 gemeld van € 350.000.  De daling in de verkoopopbrengst groene zakken zet zich door in 2017 en leidt tot een nadeel van € 0,4 mln. Door het succes van de plastic inzameling daalt de verkoopopbrengst groene zakken. Bij de Zomernota 2016 zijn daarom de extra baten vanwege plastic inzameling structureel opgehoogd met een bedrag van € 200.000. Op dat moment was nog niet bekend wat het effect op de groene zakken zou zijn.

Nagekomen voordeel over 2016 vanwege ingezameld plastic
In de Zomernota 2016 is  € 0,2 mln. structureel voordeel gemeld. Daarnaast is in September de definitieve vergoeding over 2016 bekend geworden. Dit resulteert in een  voordeel van  € 0,2 mln.

Huurderving wegens leegstand
Wij verwachten een nadeel van € 0,2 mln. op de begrote huuropbrengsten in verband met leegstand. Dit betreft in het bijzonder de tijdelijke ingebruikgeving (anti-kraak) van de nog te verkopen Maycrete-woningen (gelegen aan de Hatertseweg, de Beverweg en de Vossenlaan) en het vertrek van Ruimtevaart- en sterrenkundevereniging Saturnus uit de Krekelstraat. Daarnaast is er een effect van de contractuele aanpassing van de huur van het NEC stadion (jaarlijkse aanpassing op basis van rente ontwikkeling).

Tekort op opbrengst externe projecten
Op externe projecten verwachten we een nadeel van € 250.000. De batenkant bij dit programma staat al jaren onder druk door de uitbesteding van het onderhoud van onze gebouwen. We hebben de daarmee gepaard gaande formatie destijds verlaagd met circa 10 fte. De bijbehorende opbrengsten van derden (advies over en begeleiding van onderhoud van gebouwen van derden) valt daarmee in de praktijk ook weg. Van de begrote € 600.000 verwachten wij desondanks in 2017 toch nog voor € 350.000 te kunnen bijsturen via doorbelastingen naar projecten van interne opdrachtgevers.   De beoogde bijsturing door middel van een strikte doorbelasting van de inzet van de bouwmanagers naar de interne grotere investeringsprojecten als Duurzaamheid, KKP en andere grote verbouwingen staat in 2017 onder druk omdat deze investeringsbedragen dit jaar lager zijn. De capaciteit van bureau Vastgoed is dit jaar vooral ingezet voor de voorbereiding en afwikkeling van verkoop van diverse objecten.

Netto verkoopopbrengst diverse objecten
De verkoop van het Arsenaal, een aantal Maycrete-woningen (gelegen aan de Hatertseweg, de Beverweg en de Vossenlaan) en de verkoop van de Ubbergseveldweg 70 (voormalig schoolgebouw) levert per saldo een voordelig resultaat op van € 2,9 mln.

Exploitatie sportaccommodaties
De exploitatie van sportaccommodaties zal waarschijnlijk € 66.000 lager uitvallen dan begroot. Door structureel lagere afname van bewegingsonderwijs door het Montessori College is een tekort ontstaan van € 25.000. Daarnaast vallen de entree en horeca opbrengsten in onze stedelijke Speeltuinen Brakkefort en de Leemkuil, mede door de slechte weersomstandigheden, in 2017 naar verwachting € 41.000 lager uit dan begroot.

Huurderving
De huuropbrengst van de wijkaccommodaties zal waarschijnlijk € 60.000 lager uitvallen dan begroot. Dit laat zich met name verklaren door de tijdelijke leegstand in wijkcentrum Daalsehof, wegens de verbouwing voor hobbywerkplaats Nijmegen-Oost en een lagere onderwijsvergoeding van het Rijk voor de basisschool De Oversteek in de Klif (VELO-vergoeding). Daarnaast is er al enige jaren sprake van een toename van het gebruik van onze accommodaties tegen het nul-tarief waardoor in de praktijk er minder ruimte is voor betaalde huur.

Aanpassing onttrekking reserve Duurzaamheid
De reserve Duurzaamheid wordt gevoed door kostenbesparingen die gerealiseerd worden door investeringen in bijvoorbeeld energiemaatregelen. De kapitaallasten van dergelijke investeringen worden op basis van het Raadsbesluit Vliegwiel principe Duurzaamheid gedekt uit de reserve. De raming van de bijdrage vanuit deze reserve aan de kapitaallasten is in 2017 € 63.000 te hoog.

Afrekening jaarrekening 2016 ODRN
De ODRN heeft over 2016 voordelig resultaat gerealiseerd. Als gevolg van het besluit van het Algemeen Bestuur over de afrekening 2016 ontvangen wij € 50.000.

Afrekening onderhanden werk 2016 ODRN
In 2016 zijn we overgegaan van input naar outputfinanciering, hetgeen een andere afrekening betekent. In de Stadsrekening 2016 hebben we aangegeven dat in de overgangssituatie onzekerheid bestaat over het financiële effect. Daarbij hebben we ook gemeld dat de afrekening over 2016 met de ODRN € 370.000 lager uitviel dan begroot. Nu blijkt dat we geen rekening hebben gehouden met het onderhanden werk 2016. Het betreft hoofdzakelijk handhavings- en toezichts-werkzaamheden als gevolg van het verstrekken van de bouwvergunningen in het kader van de grotere projecten. Deze werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd; dit leidt tot een nadeel op het voorliggende programma van € 375.000.

Leges vergunningverlening bouwen
De baten op de aanvragen voor omgevingsvergunningen lopen sterk achter op hetgeen geprognotiseerd is in onze begroting. Wij hebben de afgelopen tijd geanalyseerd waar dit aan te wijten is. Het aantal door de ODRN behandelde aanvragen voor een omgevingsvergunning ligt dit jaar namelijk iets hoger dan vorig jaar.

Uit onze analyse blijkt dat de huidige terugloop in baten volledig toe te schrijven is aan een fors lager aantal grote bouwaanvragen (projecten van meer dan € 500.000) dan vorig jaar. Deze aanvragen maken getalsmatig een gering onderdeel van het aantal aanvragen uit, maar omdat zij relatief veel leges opbrengen, hebben verschuivingen in de planning van een project grote schommelingen tot gevolg in de legesopbrengsten. De vergunningverlening is de laatste stap in de keten om te komen tot realisatie van woningbouw, bedrijven, scholen en sporthallen etc. De oorzaken van deze vertraging zijn:

  • de voorhanden zijnde voorraad bouwrijpe grond (opgebouwd in eerdere jaren) in handen van projectontwikkelaars neemt gestaag af, dit als gevolg van de toename in vraag vanuit de markt;
  • we nemen meer voorbereidingstijd voor o.a. participatie, gesprek en gezamenlijk formuleren van ambities. Door diverse oorzaken is meer tijd nodig om de procedures zorgvuldig af te ronden. Hierdoor duurt het langer voordat een plan definitief is en kan worden omgezet in bouwrijpe kavels.

De vertraging leidt in 2017 tot een nadeel van € 1 mln.

Leges ruimtelijke inrichting
Uit de begroting blijkt dat wij rekening houden met opbrengsten leges in het kader van informatie en advies. Deze opbrengst wordt niet gerealiseerd. In eerdere jaren werden tekorten gedekt uit incidenteel beschikbare middelen binnen het programma. Ingaande 2017 kunnen we dit tekort niet opvangen binnen het programma. We nemen daarom een nadeel mee van € 110.000.

Bewonersactiviteiten
Het is dit jaar niet nodig geweest om de (flexibele) wijkbudgetten volledig te besteden aan actuele behoefte uit de wijken. Wij verwachten € 50.000 tot € 100.000 over te houden.

Lagere onttrekking reserve starterslening
Voor de door ons verstrekte Startersleningen ontvangen we rente en betalen we rente. Omdat baten en lasten jaarlijks kunnen verschillen, is door uw Raad een reserve ingesteld waarmee de schommelingen kunnen worden opgevangen. Uit nadere analyse blijkt dat de bijdrage uit de bestemmingsreserve € 0,1 mln. te hoog is begroot. Bij deze Nota Slotwijzigingen herstellen we dit voor begrotingsjaar 2017.